Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent interí de la Policia Local i formació d'una borsa de reposició
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
27/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Teià
L'alcalde ha aprovat per Decret núm. 624/2016, de 26 de setembre, les bases del procediment selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

En compliment del que estableix l'article 36 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades.

 

BASES ESPECÍFIQUES PER LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS--OPOSICIÓ LLIURE QUE REGIRAN LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D'INTERINITAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DE POLICIA LOCAL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE TEIÀ I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es la provisió pel sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d'agent de la Policia Local en règim d'interinitat, mes les vacants que es poguessin produir abans de la finalització del procés selectiu i que serien incrementades mitjançant decret de l'Alcalde, enquadrades dins l'escala administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

El procés de selecció es regirà per aquestes bases específiques, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i d'acord amb el que s'estableix als articles 31.2.a i 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Aquesta convocatòria es troba inclosa en l'excepcionalitat que disposa l'article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, en tant que es tracta d'una necessitat urgent i inajornable que afecta el servei públic essencial com és la seguretat ciutadana.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA

Tipus de personal: Funcionari

Denominació: Agent de Policia Local

Grup: C2

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis Especials

Classe: Policia local

Sistema de selecció: concurs-oposició lliure

Retribucions: les que corresponguin d'acord amb la relació de llocs do treball i la legislació vigent

Lloc de treball: Agent Policia Local

 

3.- REQUISITS ESPECÍFICS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

3.1.- Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

3.2.- Haver complert 18 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa

3.3.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

3.4.- No haver tingut condemna per cap delicte. No tenir inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

3.5.- No patir cap malaltia ni tenir cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions encomanades, d'acord el que determina la Llei 1611991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

3.6.- Tenir una alçada mínima de 1.65 m. les dones i 1.70 m. els homes.

3.7.- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions; títol de graduat escolar, en educació secundaria obligatòria (ESO), títol de graduat escolar (EGB), formació corresponent a cicles formatius de grau mitja, títol corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, haurà d'acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d'Educació que ho acrediti.

3.8.- Ester en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B

3.9.- Tenir la capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana, exigit, d'acord amb el que s'estableix a l'article 121 l'annex del Decret 16112002, d'11 de juny. Ha de tenir coneixements de nivell B (nivell Intermedi de català). Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar una prové especifica de coneixements de llengua catalana de nivell! B (nivell intermedi de català) de la Direcció de Política Lingüística que el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocopia de la documentació esmentada.

L'apartat 3.4 es podrà acreditar aportant el model de declaració, degudament omplert, que està disponible en l'apartat d'oferta pública de la pàgina web de l'ajuntament de Teià (www.teia.cat).

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds, llevat del BTP.

 

4.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

El procediment de selecció s'ha d'iniciar amb la convocatòria, que haurà de ser feta pel president de la corporació i que es farà pública en primer lloc al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, juntament amb les presents bases; en segon lloc, l'anunci de la convocatòria s'haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta darrera publicació assenyalarà l'obertura del termini per a la presentació de les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s'han de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar de la publicació, d'aquest darrer anunci al DOGC.

Les posteriors publicacions es faran en el tauler d'anuncis municipals i a la pàgina web municipal:

Aquelles persones que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a la base tercera, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, amb independència de la seva posterior acreditació a requeriment del Tribunal qualificador o en finalitzar el procés selectiu i que es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals. S'adreçaran a l'Alcalde President de la Corporació, i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Teià (c. Pere Noguera, 12), segons instància ajustada al model normalitzat per aquesta convocatòria, amb indicació de que les posteriors publicacions es faran al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal.

També es podran presentar instàncies d'acord amb el previst en l'article 38.4 apartat c) de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb el qual, les oficines de correus hauran de rebre les instàncies, sempre que es presentin en sobre obert per que puguin ser datades i segellades pel personal funcionari de Correus abans de la seva certificació. En aquest supòsit l'aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a l'Ajuntament de Teià, via fax o email.

La instància haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Fotocòpia del títol corresponent.

c) Acreditació del nivell B de català, si escau segons el previst a l'apartat 6.1.a) d'aquestes bases reguladores.

d) Fotocòpia del permís de conduir A2 i B

e) Declaració de l'apartat 3.4.

f) Currículum vitae de l'aspirant i l'acreditació de mèrits que s'al·leguin.

Tots els documents acreditatius s'han de presentar acompanyats de l'original per a la seva validació.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 43,26 eur, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

LLISTA D'ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants que s'admeten i s'exclouen. En l'esmentada resolució s'ha d'indicar el Lloc on es troben exposades al públic aquestes llistes completes, s'ha de determinar el lloc, la data i l'hora de començament dels exercicis.

L'esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies naturals per a esmenes o reclamacions possibles.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició de les persones interessades. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de cinc dies hàbils, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

 

5.- ÒRGAN DE SELECCIÓ

5.1.- El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

- President:

El cap del cos de la Policia Local de Teià

- Vocals:

Dos persones del cos de la Policia Local d'altres poblacions designats per la corporació.

Un/a membre proposat per la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Un/a membre proposat per Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Les persones que composen el Tribunal han de tenir el mateix nivell de titulació o superior, al de les places convocades.

Actuarà corn a secretari del tribunal el Secretari de l'Ajuntament o personal funcionari de la secretaria que delegui, amb veu, però sense vot.

El Tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que s'han de designar conjuntament amb els titulars.

5.2.- La designació del Tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, com a mínim 15 dies abans de l'inici de les proves.

5.3.- El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

5.4.- El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els/les quals actuaran amb veu però sense vot per debatre en les sessions del Tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

5.5.- Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el Tribunal qualificador es classifica de la categoria tercera.

 

6.- PROCÉS SELECTIU

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a mínim, amb 15 dies d'antelació.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitja, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament corn a mínim amb 10 dies d'antelació.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Qualsevol aspirant que no comparegui en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos/ses del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun o alguna aspirant no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes oportuns.

6.1.- FASE D'OPOSICIÓ

a) Prova cultural:

Aquesta prova versarà sobre coneixements de cultura general al nivell del títol acadèmic requerit i sobre coneixements de l'actualitat social, cultural i política.

Consistirà en respondre, en el termini màxim de 45 minuts, un test de coneixements, amb respostes alternatives. El nombre de preguntes que integren aquest test es de 60, de los quals el 50% l'integraran preguntes relatives a coneixements de cultura general i l'altre 50% l'integraran preguntes sobre l'actualitat social, cultural i política.

Es valorarà a raó de 0,50 punts per pregunta contestada correctament. Cada contestació errònia descomptarà 0,15 punts.

La puntuació màxima serà de 30 punts.

La puntuació mínima per a la superació de la prova serà de 17 punts, aquelles persones que no obtinguin la puntuació mínima requerida quedaran eliminades.

b) prova de coneixements específics:

Aquesta prova versarà sobre coneixements dels temes relacionats a la base onzena.

Consistirà en respondre, en el termini màxim de 45 minuts, un test de coneixements, amb respostes alternatives. El nombre de preguntes que integren aquest test es de 60 i es valorarà a raó de 0,50 punts per pregunta contestada correctament. Cada contestació errònia descomptarà 0'15 punts.

La puntuació màxima serà de 30 punts.

La puntuació mínima per a la superació de la prova serà de 17punts, aquelles persones que no obtinguin la puntuació mínima requerida quedaran eliminades.

c) Prova física: Aquesta prova té per objecte valorar els diferents nivells de facultats físiques dels i de les aspirants.

Per la realització d'aquesta prova, els i les aspirants han de lliurar al tribunal el Certificat Mèdic Oficial, en el qual es farà constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'Annex I de la convocatòria. La no presentació de l'esmentat certificat comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant al procés selectiu.

Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims d'alçada que estableix la base 3.

L'ordre de realització dels diferents exercicis vindrà determinat per l'organització dels i de les aspirants on els grups, que determini el Tribunal, tot i que cada aspirant realitzarà en últim lloc la course navette.

Els exercicis de que consta aquesta prova, així com les seves puntuacions, es troben a l'annex I.

Aquesta prova tindrà una puntuació mínima de 24 punts. En cas contrari l'aspirant quedarà fora del procés selectiu. Una subprova puntuada amb zero punts comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

La puntuació final d'aquesta prova serà la suma de les notes dels 4 exercicis dividida entre 2.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

d) Prova especifica per demostrar el coneixement de llengua. Coneixement de la llengua catalana.

Constarà d'un exercici corresponent al nivell B de català (nivell intermedi de català) per demostrar el coneixement del català requerit a les bases.

La qualificació d'aquest exercici és apte/a o no apte/a.

Restaran exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell que s'assenyala en la corresponent base específica i aquells aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionariat públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat amb la instància el certificat de coneixements del nivell B de la Junta Permanent de Català, o titulació equivalent. Per continuar el procés de selecció caldrà obtenir la qualificació d'apte/a.

6.2.- FASE DE CONCURS

Aquesta fase no té caràcter eliminatori i consistirà en la valoració per part del Tribunal dels mèrits al·legats i justificats per cada aspirant, d'acord amb el següent barem i amb un màxim de 10 punts:

 

1.- Experiència laboral: fins a un màxim de 4 punts

1.a. Per haver exercit com agent de la policia local en qualsevol tipus de règim en ajuntaments, per cada mes complert 0,15 punts, fins a un màxim de :

3 punts

1.b. Per haver exercit com agent en altres cossos policials: per cada mes complert 0,10 punts, fins a un màxim de :

1 punt

 
2.- Titulacions acadèmiques (només es valorarà la més alta) fins a un màxim de 1 punt
- BUP, Batxillerat o FP 2n grau, CFGS, o equivalent

0,25 punts

- Diplomatura

0,5 punts

- Llicenciatura

1 punt

 
3.- Per assistència a jornades i cursos de formació que tinguin relació amb les places a ocupar, d'acord amb el següent barem i fins a un màxim de 3 punts
3.a. Cursos, seminaris i jornades realitzats organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (sense que pugui comptabilitzar-se el curs de formació bàsica per agents):

- amb durada inferior a 10 hores

0,10 c/u

- durada entre 10 i 29 hores

0,30 c/u

- durada entre 30 i 59 hores

0,50 c/u

- durada entre 60 i 100 hores

0,70 c/u

- durada superior a 100 hores

1 c/u

3.b. Cursos, seminaris i jornades realitzats en centres públics o privats de reconeguda solvència, a criteri del Tribunal :

- amb durada inferior a 10 hores

0,05 c/u

- durada entre 10 i 29 hores

0,15 c/u

- durada entre 30 i 59 hores

0,25 c/u

- durada entre 60 i 100 hores

0,35 c/u

- durada superior a 100 hores

0,50 c/u

 
4.- Recompenses i distincions, amb un màxim de 1 punt

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent, fins a un màxim de :

1 punt
 
5.- Nivell de coneixement de la llengua catalana, amb un màxim de 0,5 punts

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüístic del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim de :

0,50 punts
 
6.- Coneixement de llengües estrangeres, amb un màxim de 0,5 punts

Es valoraran els certificats dels cursos d'idiomes estrangers realitzats als centres oficials (Escola oficial d'idiomes d'acord amb l'idioma i nivell assolit, fins a un màxim de :

0,50 punts
 

6.3.- ENTREVISTA PERSONAL

Els aspirants que, després de les dues primeres fases del procés selectiu, el Tribunal consideri que, en funció de la puntuació atorgada, reuneixin les condicions per desenvolupar les tasques pròpies de les places objecte de selecció, podran ser convocats a una entrevista personal, que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de les places i les condicions específiques i concretes d'execució del lloc de treball a cobrir.

Aquesta fase no serà eliminatòria i es qualificarà de 0 a 5 punts.

El resultat final del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt d'aquestes tres fases.

6.4.- PROVA PSICOTÈCNICA

Els i les aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta, en número mai superior a sis (6) aspirants, hauran de passar aquesta prova que consistirà en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estats baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquesta prova ha de contenir proves aptitudinals i qüestionaris de personalitat, per tal d'avaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracteorològic) s'adequa a la placa objecte de selecció. Aquestes proves poden completar-se, a criteri del personal tècnic que examini, amb una entrevista personal (en aquest cas, hi haurà d'estar present, corn a mínim, 1 membre del tribunal juntament amb la persona tècnica especialitzada en proves psicotècniques).

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria. Es qualificarà corn a apte/a o no apte/a. El personal tècnic que examinin la prova farà una proposta de qualificació, que servirà de base a la decisió del Tribunal.

En el cas que qualsevol de les persones cridades a la prova psicotècnica es produeix alguna baixa voluntària o per desqualificació, s'avisarà a l'aspirant següent de la llista per ordre de puntuació.

6.5.- PROVA MÈDICA

Els i les aspirants que hagin obtingut la puntuació mes alta, en número mai superior a les places a cobrir, hauran de passar aquesta prova consistent en un reconeixement mèdic, que inclou les proves que figuren a l'annex 2 d'aquestes bases, amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no presenti cap causa mèdica que l'invalidi per a l'exercici de la professió.Per la realització d'aquesta prova, els i les aspirants seran convocats individualment amb expressió de la data, hora i lloc on es portaran a terme.

La valoració de les dades mèdiques es farà únicament a partir dels exàmens realitzats en el centre mèdic designat per l'Ajuntament.

Aquesta prova es eliminatòria i els i les aspirants seran declarats/des aptes o no aptes.

En cas que qualsevol de les persones cridades a la prova mèdica es produís alguna baixa voluntària o per desqualificació, s'avisarà a l'aspirant següent de la llista per ordre de puntuació.

6.6.- QUALIFICACIONS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

Els aspirants que hagin superat la prova mèdica es consideraran aptes i l'alcaldia els proposarà per al seu nomenament corn a agent interí. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades. L'Òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler d'anuncis i al web d'aquesta Corporació.

Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu, però degut al nombre de places limitades no siguin proposades per al seu nomenament, formaran part d'una borsa de reposició per rigorós ordre de puntuació, en un número no superior a cinc persones aspirants les quals podran ser proposades per al seu nomenament corn a agent de policia interins si es produeix alguna baixa o renúncia voluntària al cos de la policia local, prèvia la corresponent revisió mèdica.

Aquesta borsa de reposició restarà oberta fins a la convocatòria d'un nou procés selectiu o l'esgotament de la mateixa o una vegada exhaurit en el termini màxim de dos anys que finalitzarà el dia 31 de desembre de 2017.*

*En el cas de que es produeixi la necessitat de fer ús de la borsa en un termini superior a un any des de la finalització del procés de selecció, l'aspirant que opti a aquestes places haurà de repetir la prova psicotècnica i realitzar la prova mèdica.

L'ordre de crida de la borsa de reposició serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en cada oportunitat que es produeixi la necessitat, es cridarà al/a la següent aspirant de la llista.

L'aspirant proposat haurà de presentar al departament de RRHH de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Qui tingui la condició de funcionariat públic està exempta de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, l'aspirant proposat no presenta la documentació o no reuneixi els requisits exigits, no podrà ser nomenat i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

PERÍODE DE PROVA:

Els i les aspirants admesos, un cop siguin nomenats iniciaran un període de prova de 4 mesos. El període de prova començarà a comptar des del dia del seu nomenament.

Abans de finalitzar aquest període de prova, i amb temps suficient, el cap de la Policia Local lliurarà un informe al Tribunal donant compte de l'evolució de l'aspirant en aquest període. En el cas que l'aspirant no superi el període de prova es donarà per finalitzat el nomenament.

L'informe de valoració del període de prova, es trobarà basat en ítems conductuals predeterminats; compliment d'ordres i disciplina, responsabilitat i coneixement del treball i el seu interès per l'aprenentatge, judici pràctic, confiança en sí mateix i iniciativa, adaptació a l'organització, autocontrol, les habilitats socials i de comunicació.

Al llarg d'aquest període de prova, l'aspirant rebrà les retribucions íntegres que li corresponen com a agent de la Policia Local de Teià.

6.6.- BORSA DE REPOSICIÓ

Qualsevol aspirant que hagin superat la fase d'oposició (6.1, 6.2, 6.3 i 6.4) que excedeixin del nombre de places de la convocatòria, constituiran una bossa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació en les següents fases del procés selectiu. Igualment, podran accedir al nomenament d'agents interins o interines d'acord amb el que estableix el decret 233/2002.

L'ordre de crida de la borsa de reposició serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda i en cada oportunitat que es produeixi la necessitat en un àmbit concret, es cridarà per aquest ordre a l'aspirant següent de la llista confeccionada per cada àmbit.

La durada de la borsa de reposició serà vigent pels anys 2016 i 2017 i restarà exhaurida el 31 de desembre de 2017.

 

7.- INCIDÈNCES

L'òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

 

8.- RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

9.- INCOMPATIBILITAT

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria els hi serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats, en la Llei 53/1984, de 26, de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

 

10.- TEMARI ESPECÍFIC (20 TEMES)

1. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial

2. El canvi social: la societat multicultural, la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones

3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya

4. L'ordenament jurídic de l'Estat

5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets

6. Les institucions polítiques de l'Estat

7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional

8. L'organització territorial de l'Estat

9. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

10. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya

11. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals

12. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana. Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana

13. La funció policial en la investigació de delictes. Codi Penal

14. La funció policial en seguretat viària i trànsit. Normes de circulació: la Llei de Seguretat Vial i el seu desplegament reglamentari

15. Codi deontològic policial de Catalunya.

16. El marc legal de la seguretat a l'Estat: Llei de forces i cossos de seguretat

17. El Règim local a Catalunya

18. El municipi

19. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91

20. Història, societat i cultura del municipi

 

 

ANNEX 1:

 

PROVA D'APTITUD FÍSICA

1.- Course navette: Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

2.- Flexions de braços: La posició inicial es al terra mirant cap al sòl, recolzant-se únicament amb la punta dels peus i els palmells de les mans. Les mans han d'estar a l'altura de les espatlles, i els dits cap a davant. Braços estirats.

A continuació es flexionen els braços fins a gairebé fregar el pis amb la barbeta, sense tenir en cap moment contacte físic del tronc amb el sòl.

Finalment, es torna a la posició inicial estirant els braços, mantenint en tot moment l'esquena recta i paral·lela al moviment.

3.- Abdominals en 1 minut: Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

Els colzes han de tocar els genolls a la pujada i l'esquena sencera ha de tocar el terra a la baixada.

4.- Salt vertical: Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt mes alt de la paret (2 intents).

 

PUNTUACIÓ

Barem d'aptitud física homes de 18 a 24 anys

 

PUNTS

CURSA NAVETTE

FLEXIONS BRAÇOS

ABDOMINALS

SALT VERTICAL

PUNTS

10

> o = 11

> o = 45

65

50

10

9

10.5

40

60

48

9

8

10

35

55

46

8

7

9.5

30

50

44

7

6

9

25

45

42

6

5

8-8.5

20

40

40

5

4

7-7.5

15

35

38

4

3

6-6.5

10

30

36

3

2

5-5.5

5

25

34

2

1


3

20

32

1

 

Barem d'aptitud física dones de 18 a 24 anys

 

PUNTS

CURSA NAVETTE

FLEXIONS BRAÇOS

ABDOMINALS

SALT VERTICAL

PUNTS

10

> o = 9.5

> o = 40

55

44

10

9

9

35

50

42

9

8

8.5

30

45

40

8

7

8

25

40

37

7

6

7.5

20

35

35

6

5

7

15

30

30

5

4

6-6.5

10

25

28

4

3

5-5.5

5

20

24

3

2

4-4.5

3

15

20

2

1

3.5

1

10

18

1

 

Barem d'aptitud física homes de 25 a 29 anys

 

PUNTS

CURSA NAVETTE

FLEXIONS BRAÇOS

ABDOMINALS

SALT VERTICAL

PUNTS

10

> o = 10.5

> o = 43

60

48

10

9

10

38

55

46

9

8

9.5

33

50

44

8

7

9

28

45

42

7

6

8-8.5

23

40

40

6

5
7-7.5

18

35

38

5

4

6-6.5

13

30

36

4

3

5-5.5

8

25

34

3

2

4-4.5

3

20

32

2

1


1


15


30


1Barem d'aptitud física dones de 25 a 29 anys

 

PUNTS

CURSA NAVETTE

FLEXIONS BRAÇOS

ABDOMINALS

SALT VERTICAL

PUNTS

10

> o = 9

> o = 38

50

42

10

9

8.5

33

45

40

9

8


8

28

40

37

8

7

7.5

23

35

35

7

6

7

18

30

30

6

5

6-6.5

13

25

28

5

4

5-5.5

8

20

24

4

3

4-4.5

3

15

20

3

2

3.5

2

10

18

2

1

9

1

5

16

1

 

Barem d'aptitud física homes = 30 anys

 

PUNTS

CURSA NAVETTE

FLEXIONS BRAÇOS

ABDOMINALS

SALT VERTICAL

PUNTS

10

> o = 10

> o = 40

55

46

10

9

9.5

35

50

44

9

8

9

30

45

42

8

7

8-8.5

25

40

40

7

6

7-7.5

20

35

38

6

5

6-6.5

15

30

36

5

4

5-5.5

10

25

34

4

3

4-4.5

5

20

32

3

2

3.5

3

15

30

2

1


1

10

28

1

 

Barem d'aptitud física dones = 30 anys

 

 

 

PUNTS

CURSA NAVETTE

FLEXIONS BRAVOS

ABDOMINALS

SALT VERTICAL

PUNTS

10

> o = 8.5

> o = 35

45

40

10

9

8

30

40

37

9

8

7,5

25

35

35

8

7

7

20

30

30

7

6

6-6,5

15

25

28

6

5

5-5.5

10

20

24

5

4

4-4.5

5

15

20

4

3

3.5

3

10

18

3

2

3

2

5

16

2

1


1

1

14

1

 

 

ANNEX 2:

 

REVISIÓ MÈDICA

I. ANTROPOMETRIA:

-- 1 La dinamomètrica, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, per que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

-- 2 La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

 

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

-- 1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor a de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

-- 2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures a tòrax.

-- 3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

-- 4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncreas exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

-- 5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

-- 6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.

-- 7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosis o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

-- 8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

-- 9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària)

-- 10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies. Es mesuraran pal test d'Ishihara I, en cas necessari i a criteri mèdic del personal designat pel tribunal qualificador, s'aplicarà el test de Farnsworth-Munsell.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, difculti de manera important l'agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

-- 11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal o dificultin l'exercici de la funció policial.

-- 12 Altres

12.1 Processes neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sabre funcions orgàniques.

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

--13 Altura

13.1 Alçada mínima homes: no poden fer menys de 1,70 m.

12.2 Alçada mínima dones: no poden fer menys de 1,65 m.

 

Teià, 27 de setembre de 2016

 

Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde