Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 27 de setembre de 2016, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
27/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Agència de Residus de Catalunya
L'Agència de Residus de Catalunya ha emès els actes administratius en la tramitació d'expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i en cas que vulguin formular-hi al·legacions o recursos, poden comparèixer a les dependències de l'Agència de Residus de Catalunya, c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona, dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.
Barcelona, 27 de setembre de 2016
Oriol Roselló i Molinari

Director de l'Àrea IndustrialAnnex
Núm. d' expedient: G0918-2016-85

Interessat: RECICLATS I RECUPERACIONS VAO SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-106

Interessat: LAUBAT PLATING SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-113

Interessat: ECOGESTVAL SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-120

Interessat: MIQUEL COSTA SA

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-129

Interessat: TALLER MOTOR CAMBRILS SCP

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-131

Interessat: RAMSA 2012 SCP

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-154

Interessat: CANTERAS DEL SEGRIA SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-160

Interessat: BIGAS GRUP GESTIO I AMBIENT, SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-185

Interessat: EXCLUSIVAS ANDOSANA SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-187

Interessat: CONSTRUCCIONS VINAIXA SA

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-189

Interessat: GRUPO COMPONENTES VILANOVA SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-109

Interessat: JOSE CARDENAS GONGORA

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-166

Interessat: MOHAMMED BENALI RAHMANI

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-347

Interessat: MUSSA BALDE

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució

Termini per presentar Al·legacions: deu dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-100

Interessat: RUS IOAN DANIEL

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució

Termini per presentar Al·legacions: deu dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-111

Interessat: JIRI STRAKA

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució

Termini per presentar Al·legacions: deu dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-70

Interessat: MOHAMED LARBI MADANI

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-227

Interessat: RECUPERACIONES CODUR SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-229

Interessat: FELICIA ANDREEA LAZAR

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-303

Interessat: JOSEP CATALA CASELLAS

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-358

Interessat: JAIME PIEDRA SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-359

Interessat: BIGAS GRUP GESTIO I AMBIENT SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-58

Interessat: NEUMATICOS 2014 SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes