Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre procediment de jurisdicció voluntària (exp. 709/2015)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
27/07/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjat de Primera Instància núm. 55 de Barcelona
José Luís Belsué Martín, Secretari Judicial del Jutjat de Primera Instancia 55 de Barcelona

 

FAIG SABER:

Que en el procediment Jurisdicció voluntaria. General 709/2015, sobre Cancel-lacio de cárregues i gravámens, promogut per Laurent Alexandre Peretti Toussaint en que l'altre intervinent és ZIGNANO TESSILE, SPA, s'ha dictat una sentencia de data 25 de juliol de 2016.

Contra d'aquesta sentencia es pot interposar recurs de apel-lació, en el termini de 20 dies des que es notifiqui, previa consignació de 50 euros en el compte del Jutjat.

Aquest edicte compleix els criteris de proteccio de dades de carácter personal en l'ámbit de l'Administració de justicia, que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgánica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justicia, relativa a la publicado d'edictes en diaris i butlletins oficiáis i la proteccio de dades.

I perqué serveixi de notificació a la part ZIGNANO TESSILE, SPA, que es troba en parador ignorat, expedeixo aquest edicte.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2016

 

José Luis Belsué Martín

Lletrat de l'Administració de justícia