Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 24 de novembre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Castellar del Vallès
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 24 de maig i de 4 d'octubre de 2016, va adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.:2013/49994/ B

Pla d'ordenació urbanística municipal, del terme municipal de Castellar del Vallès

 

Acord de 4 d'octubre de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, de Castellar del Vallès, promogut i tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 24 de maig de 2016.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de data 24 de maig de 2016 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

 

Acord de 24 de maig de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal, de Castellar del Vallès, promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 En relació amb els informes dels organismes sectorials, cal incorporar normativament l'obligació de redactar un Pla d'emergències en relació amb els usos existents per implantar nous usos dins la zona d'indefensió envers l'autoprotecció de 500 m respecte de l'empresa Panreac Quimica i implementar les mesures adequades per poder desenvolupar els nous usos per tal de donar compliment a l'informe de la Direcció General de Protecció Civil, el dia 23 de maig de 2014.

1.2 Cal eliminar la categoria BCIN de la fitxa de Can Pèlachs del Catàleg de béns a protegir del POUM, d'acord amb l'informe dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, del dia 19 de gener de 2015.

1.3 Cal completar l'article 206 de la normativa del POUM referent a la fitxa de regulació de les condicions d'ordenació, edificació i ús del Pla especial del riu Ripoll, indicant la necessitat de recaptar informe per part del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, d'acord amb l'informe emès per aquest organisme el 29 de desembre de 2014.

1.4 Cal incorporar les prescripcions de l'informe de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de 17 de maig de 2016; així com també les prescripcions de l'informe de l'Autoritat del Transport Metropolità de 19 de maig de 2016 pel que fa al planejament derivat, projectes constructius i mesures de gestió corresponents.

1.5 Cal corregir la fitxa del PPU Can Bages d'acord amb la Modificació de Pla parcial aprovada l'any 2014.

1.6 Cal establir una regulació dels usos en la fitxa del PMU-04 Molí d'en Busquets que garanteixi l'adequació als valors ambientals de l'entorn tot regulant els usos compatibles vinculats en qualsevol cas a l'ús principal. D'altra banda, manca preveure una franja de protecció destinada a espais lliures respecte del riu Ripoll.

1.7 Cal eliminar el PMU-10 mantenint la qualificació de l'àmbit de sistema d'espais lliures.

1.8 Cal computar l'increment de sostre que es produeix en el pAD-08 com a sostre de nova implantació als efectes de la reserva d'HPO, sens perjudici que aquestes quedin cobertes en el conjunt d'actuacions del POUM; o bé corregir la fitxa de manera que el sostre vigent es correspongui amb el sostre proposat.

1.9 Cal mantenir la previsió de l'obligació del cessió del 40% del sector a delimitar en la cruïlla del carrer Solsonès amb la Ronda Tolosa en desenvolupament de la clau 10 de zona d'activitats econòmiques de reprogramació, regulat en l'article 158 de les normes del POUM.

1.10 Cal esmenar l'article 88 fent constar que el sistema d'espais lliures en sòl urbà només pot ésser de titularitat pública; així mateix seria convenient que el document del POUM realitzés un exercici de detecció i delimitació en relació amb els sistemes de cessió provinents de sectors que encara no han estat cedits i estableixi, si escau, els mecanismes de gestió necessaris a l'efecte de la seva obtenció.

1.11 Cal preveure normativament la cessió de l'increment d'aprofitament derivat de l'augment de densitat previst en la clau 6c.

-2 Es recomana reconsiderar l'ordenació del PAD-01 l'Arbreda per tal d'adequar el nou ús plurifamiliar a una tipologia més adequada.

-3 Indicar a l'Ajuntament que cal aportar la documentació vectorial de l'arxiu d'ordenació i les normes del POUM.

-4 Manifestar que el document de Pla d'ordenació urbanística municipal de Castellar del Vallès ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat considerada, prèvia la seva resolució definitiva.

-5 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/49994/B&set-locale=ca

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

 

 

Annex

Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal, de Castellar del Vallès

 

(Vegeu la imatge al final del document)