Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 23 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Palamós
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 de octubre de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 059131 / G

Modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal que consisteix en delimitar el PAU 23, al terme municipal de Palamós

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

1. Aprovar definitivament la Modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal que consisteix en delimitar el PAU 23, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Palamós, amb el benentès que, d'acord amb l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua el 14 d'abril de 2016, el Pla d'actuació municipal d'emergència per inundacions establirà, si cal, les directrius addicionals per a la protecció dels terrenys que ocupa el PAU 23.

2. Incorporar, d'ofici, a petició de l'Ajuntament de Palamós, el nou PAU 23 "Pla d'es Pla", a l'article 263 de la normativa del POUM.

3. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

4. Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/59131/G&set-locale=ca

 

Girona, 23 de novembre de 2016

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal que consisteix en delimitar el PAU 23 de Palamós

 

(Vegeu la imatge al final del document)