Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 23 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Sant Julià de Ramis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 d'octubre de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 060227 / G

Modificació número 8 del Pla d'ordenació urbanística, al terme municipal de Sant Julià de Ramis

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació puntual número 8 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Julià de Ramis, promoguda i tramesa per l'Ajuntament amb el benentès que les construccions i instal·lacions existents han de tenir l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA); en cas contrari, s'haurà de sol·licitar l'autorització corresponent a aquesta Agència per a la regularització, segons l'informe de la Direcció General d'Aviació Civil de 22 de desembre de 2015.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/60227/G&set-locale=ca

 

Girona, 23 de novembre de 2016

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació número 8 del Pla d'ordenació urbanística de Sant Julià de Ramis

 

(Vegeu la imatge al final del document)