Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual es declara desert un procediment de licitació (exp. 2016/688)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de la Selva
Per mitjà d'acord de la Comissió permanent del ple de data 22 de novembre de 2016 s'ha acordat declarar desert el procediment per a l'adjudicació del serveis postals d'enviament de notificacions administratives del Consell Comarcal de la Selva i les seves entitats, donat que durant el termini de presentació d'ofertes no s'ha presentat cap proposició.

Es publica aquesta informació als efectes previstos a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes establerts en la legislació vigent.

 

Santa Coloma de Farners, 23 de novembre de 2016

 

Salvador Balliu Torroella

President