Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Roda de Ter
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment l'ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda de Ter, i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci al BOP de Barcelona, al DOGC, al diari ARA i al taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Si no s'hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, l'ordenança esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica, sense necessitat de l'adopció de cap altra acord.

 

Roda de Ter, 23 de novembre de 2016

 

Albert Serra i Vergara

Alcalde