Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'any 2017
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
23/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castelldefels
Finalitzat el període d'exposició pública de l'aprovació inicial de la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2017, sense que s'hagin formulat en contra reclamacions, aquesta ha esdevingut definitiva, per la qual cosa es procedeix a la seva publicació:

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS  2017

 

FUNCIONARIS

 

 

PLAÇA

Grup

Núm.Places

Vacants

ESCALA COSSOS NACIONALS

 

SECRETARI

A1

1

0

INTERVENTOR

A1

1

0

TRESORER

A1

1

0

 

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL

 

Subescala

TECNICA

A1

12

6

GESTIÓ

A2

15

5

ADMINISTRATIU

C1

69

16

AUX. ADM.

C2

14

7

SUBALTERN

C2

13

3

SUBALTERN

E

14

7

 

ESCALA ADMÓ. ESPECIAL

 

Subescala

 

 

 

TEC. SUPERIOR

A1

17

6

TÈC.  MITJA

A2

87

34

TÈC.AUXILIAR

C1

34

5

AUXILIAR TEC.

C2

9

2

 

ESCALA SERVEIS ESPECIALS

 

Subescala

 

 

 

INSPECTOR CAP

A2

1

1

SOTS INSPECTOR

C1

2

0

SERGENT

C1

6

0

CAPORAL

C2

10

1

AGENT

C2

73

13

 

PLACES NO ESCALAFONADES

 

VIGILANT FORESTAL

C2

3

3

AGENT CIVIC

E

2

2

 

 

 

 

OFICIAL ENCARREGAT

C2

1

0

 

 

Total plantilla personal funcionari:

 385

 

  LABORALS

 

 

PLAÇA

Grup

Núm.Places

Vacants

PERS.ALTA DIRECCIÓ

A2

1

1

TÈC.SUPERIOR

A1

8

5

TÈC. MITJÀ

A2

13

11

ADMINISTRATIU

C1

6

3

TÈC. AUXILIAR

C1

3

2

AUX.TÈCNIC

C2

6

6

AUX. ADMINISTRATIU

C2

2

1

OFICIAL 1ª

C2

4

2

OFICIAL 2ª

C2

2

2

OFICIAL 2ª

E

3

3

VIGILANT FORESTAL

C2

-

-

SUBALTERNS

C2

5

1

PEONS

E

2

1

 

 

Total plantilla personal laboral:

 55

 

  EVENTUAL O DE CONFIANÇA

 

 

Total plantilla personal eventual

 6

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA 2017

 446

 

 

 

Contra l'aprovació definitiva de la plantilla, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb els articles 46.1 de la Llei de 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 40.2 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

Castelldefels, 23 de desembre de 2016

 

José Antonio Andrés Hernández

Secretari