Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 22 de novembre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu referents al municipi de Puigcerdà
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, en les sessions de 22 d'octubre i de 26 de febrer de 2016, va adoptar, entre altres, els acords, la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2015 / 059043 / P

Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la delimitació del PAU-30 Pont del Teixidor, al terme municipal de Puigcerdà

 

Acord d'11 d'octubre de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística per a la delimitació del PAU-30 Pont del Teixidor promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Puigcerdà en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu de 26 de febrer de 2016.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 26 de febrer de 2016 i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de l'executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Acord de 26 de febrer de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla d'ordenació urbanística per a la delimitació del PAU-30 Pont del Teixidor, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Puigcerdà, i supeditar-ne la publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 Caldrà completar el document amb la incorporació de les especificacions fixades en l'article 99.1 del TRLUC, relatives a la identitat dels titulars durant els últims 5 anys, a la previsió, en l'agenda i/o en el programa d'actuació, de l'execució immediata i l'establiment del termini concret i a l'avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació en el document d'avaluació econòmica i financera.

-1.2 En coherència amb la situació real que es pretén regularitzar i amb les previsions d'ordenació del POUM respecte de l'entorn immediat de l'àmbit del PAU-30, es recomana que, a la franja de terreny qualificada de zona clau 6E, lliure d'edificació, que confronta amb la carretera N-260, es prevegi un tractament arbrat o vegetal, de manera que es doni continuïtat als sistemes d'espais lliures, els quals limiten amb la franja de zona verda paral·lela al riu Aravó per ponent, així com els espais lliures previstos en la unitat d'actuació número 8 que limiten per llevant. Tot això, respectant les necessitats d'accessibilitat des de la carretera N-260 i maniobra de vehicles necessària dins de l'àmbit.

-1.3 El camí rural privat que es proposa passar a vial públic haurà de mantenir les característiques actuals (murs de pedra a ambdues bandes, vegetació lineal i de recolzament) i en la part de contacte amb la zona 6E haurà de conformar un cul-de-sac de dimensions suficients per a les funcions de maniobra i d'accés al dipòsit de gas propà.

-1.4 S'haurà de completar la regulació de la nova zona edificació aïllada plurifamiliar grau V, clau 6E, amb les especificacions que consten a l'apartat de valoració urbanística.

-1.5 S'haurà de donar compliment a les determinacions de les normes del PTPAPA i del PDUC en matèria de paisatge, esmentades a l'apartat de valoració territorial.

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/59043/P&set-locale=ca

 

Alt Pirineu, 22 de novembre de 2016

 

Jordina Freixanet Pardo

Secretària suplent de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la delimitació del PAU-30 Pont del Teixidor de Puigcerdà

 

(Vegeu la imatge al final del document)