Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre publicació de l'aprovació definitiva i text de dues ordenances (exp. 223/2014 i 131/2008)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tremp
Als efectes del que preveu l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que el Ple de l'Ajuntament de Tremp, el dia 3 d'octubre de 2016 ha aprovat les ordenances i documents annexos que es descriuen a continuació:

 

- Exp. 223/2014-AD177. l'Ordenança de venda no sedentària al municipi de TREMP, modificació 2a i les Bases per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària. Documents publicats en el BOPL núm. 219, del dia 15 de novembre de 2016.

- Exp. Núm. 131/2008-AD183. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el Mapa de capacitat acústica del municipi de de Tremp. Documents publicats en el BOPL núm. 220, del dia 16 de novembre de 2016.

 

Tremp, 22 de novembre de 2016

 

Joan Ubach i Isanta

Alcalde