Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 22 de desembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Vilallonga del Camp
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
22/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En compliment de la facultat atorgada per l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió de 12 de juliol de 2016, s'ordena la publicació al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, de l'acord de 12 de juliol de 2016 i de les normes urbanístiques del Pla de millora urbana de l'Àrea 6.1 Mas Mainer, de Reus, atès que en data 17 de agost de 2016 l'Ajuntament ha tramès la documentació corresponent a la garantia del 12% del cost de les obres d'urbanització d'aquest Pla i s'ha verificat pels serveis tècnics la seva conformitat.

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 12 de juliol de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2012 / 048240 / T

Pla de millora urbana de Ravago Plásticos, SA, al terme municipal de Vilallonga del Camp

 

Per tot el que s'ha exposat, es proposa a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona l'adopció de l'acord següent:

-1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de Ravago Plásticos, SA, de Vilallonga del Camp, promogut per Ravago Plásticos, S.A i tramès per l'Ajuntament.

-2 Manifestar que, d'acord amb els articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, és requisit previ a la publicació del pla i condiciona la seva eficàcia la constitució de la garantia corresponent al 12% del valor de les obres d'urbanització. El promotor del pla disposa d'un termini d'un any per acreditar la constitució d'aquesta garantia.

-3 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme, perquè, un cop complimentat l'apartat anterior d'acord amb la legislació vigent, previ informe dels serveis tècnics, ordeni la publicació al DOGC d'aquest acord i de les normes urbanístiques corresponents, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. En el cas que l'informe previ no acrediti el compliment de la constitució de la garantia, s'elevarà una proposta denegatòria de la publicació al DOGC a la Comissió Territorial d'Urbanisme.

-4 Comunicar-ho a l'Ajuntament i al promotor.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm Clavé, 1 'Casa Gasset', de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/48240/T&set-locale=ca

 

Tarragona, 22 de desembre de 2016

 

Natàlia Hidalgo Garcia

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Pla de millora urbana de Ravago Plásticos, SA, de Vilallonga del Camp.

 

(Vegeu la imatge al final del document)