Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre convocatòria de l'assemblea general de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Plana Litoral de la Muga
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Plana Litoral de la Muga
 

El Sr. Salvi Güell i Bohigas, President de la Comissió redactora dels projectes d'Ordenances i Reglaments de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Plana Litoral de la Muga, actuant en exercici de les facultats establertes a l'article 201 del Reglament del Domini Públic Hidràulic,

 

 

COMUNICA:

 

 

1r.- Que es convoca l'Assemblea General de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Plana Litoral de la Muga, integrada pels diferents usuaris d'aprofitaments en l'àmbit perimetral que delimita l'aqüífer anomenat "Massa 32", situat en els termes municipals de Fortià, Riumors i Castelló d'Empúries.

 

2n.- L'esmentada Assemblea general es preveu celebrar el dimecres dia 21 de desembre de 2016 a la Sala Gòtica del Palau dels Comtes _seu de l'Ajuntament de la Vila_ de Castelló d'Empúries, situat a la Plaça del Joc de la Pilota, 1, a les 19:00 hores, en primera i única convocatòria.

 

3r.- L'objecte de l'Assemblea General es l'examen i aprovació del Projecte d'Estatuts i Reglaments de la Comunitat per tal d'avançar en els tràmits de la constitució formal de la Comunitat d'Usuaris i les seves característiques, a l'empara del que estableix l'article 201 del Reglament del Domini Públic Hidràulic i normativa concordant, i s'ajustarà als següents punts de l'ORDRE DEL DIA:

1.- Benvinguda als usuaris assistents i presentació de l'acte.

2.- Examen i aprovació, si s'escau, del Projecte d'Estatuts i Reglaments de la Comunitat

3.- Facultar a la Comissió i els seus càrrecs per a realitzar els tràmits necessaris per dur a bon terme la constitució de la Comunitat i atendre mitjançant els actes de gestió necessaris el seu funcionament fins a completar-ne la constitució.

4.- Precs i preguntes.

El Projecte d'Estatuts i Reglaments de la Comunitat, així com la relació nominal d'usuaris amb expressió dels seus cabals, que figuren inscrits en el Registre d'Aigües de l'Agència Catalana de l'Aigua, restaran a disposició dels usuaris interessats a les dependències dels Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Fortià i Riumors, en els horaris d'atenció al públic habituals.

 

 

Castelló d'Empúries, 21 de novembre de 2016

 

 

Salvi Güell i Bohigas

President de la Comissió redactora dels projectes d'Ordenances i Reglaments de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Plana Litoral de la Muga