Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació de la modificació de traçat del camí del Camp
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Taradell
En el BOP de Barcelona de data 18/11/2016 s'ha publicat l'edicte de l'aprovació de la modificació parcial del traçat del Camí del Camp de Taradell, aprovada per acord del Ple de l'Ajuntament de Taradell de 03/03/2016, exp. 245/2016-U..

 

Contra l'acord d'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de la data d'aprovació d'aquest anunci.

 

Taradell, 21 de novembre de 2016

 

Lluís Verdaguer Vivet

Alcalde