Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre licitació del contracte dels serveis de grua per a la retirada i trasllat de vehicles (codi 91615)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Palamós
Mitjançant el present anunci es procedeix a fer pública la corresponent sol·licitud d'ofertes publicant-se, a tal efecte, el següent anunci de licitació:

 

1.- Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Palamós

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Secretaria.

2) Domicili: carrer Major, 56

3) Localitat i codi postal: Palamós 17230.

4) Correu electrònic: contractacio@palamos.cat

5) Telèfon: 972600026 Extensió 323

6) Telefax: 972316110.

7) Adreça d'Internet del Perfil de Contractant: http://seu.palamos.cat

8) Informació tècnica: Inspector cap de la Policia Local, telèfon 972600026, extensió 442.

9) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 4 de gener de 2017, 12.00 hores.

d) Número d'expedient: 19/2016.

 

2.- Objecte del contracte.

a) Tipus: Contracte de serveis.

b) Descripció: serveis de grua per a la retirada i trasllat de vehicles.

c) Durada del contracte: 2 anys.

d) Admissió de pròrroga: 2 pròrrogues d'un any cada una.

e) CPV: 50118110-9 "Serveis de remolc de vehicles".

 

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: plurals. 

4.- Valor estimat del contracte: 325.916,80eur, IVA exclòs.

 

5.- Pressupost del contracte: 197.179,66eur, base imposable 162.958,40eur i 34.221,26eur, quota de l'IVA al 21%. Pressupost de licitació: 162.958,40eur (IVA exclòs), havent els licitadors de repercutir a part l'IVA al tipus vigent del 21%. Aquests imports corresponen als dos anys de durada de contracte.

 

6.- Garanties: Provisional: no se n'exigeix. Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

7.- Requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica: en els termes especificats a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars.

 

8.- Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 5 de gener de 2017, de 9.00 a 15.00 hores.

b) Modalitat de presentació: dos sobres, denominats A i B, segons allò que preveu la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1.- Dependència: Registre General de l'Ajuntament de Palamós o a través del servei oficial de Correus.

2.- Domicili: carrer Major núm. 56.

3.- Localitat i codi postal: Palamós 17230.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins el 25 de març de 2017.

 

9.- L'obertura dels sobres B:

a) Descripció: acte públic.

b) Direcció: sala de sessions de l'Ajuntament, carrer Major, 56, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Palamós 17230.

d) Data i hora: 12 de gener de 2017 a les 13.00 hores.

 

10.- Obertura d'ofertes (sobres A):

a) Descripció: acte públic.

b) Direcció: sala de sessions de l'Ajuntament, carrer Major, 56, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Palamós 17230.

d) Data i hora: 26 de gener de 2017 a les 13.00 hores.

 

11.- Data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 21 de novembre de 2016.

 

12.- Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari.

 

13.- La presentació de proposicions a través del servei oficial de Correus, que es pot dur a terme durant tota la jornada del darrer dia hàbil per a la presentació d'ofertes, exigeix, segons preveu l'article 80 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, que l'empresari justifiqui la data d'imposició de la tramesa en l'oficina de Correus i anunciï a l'Ajuntament, el mateix dia, la remissió de l'oferta mitjançant fax (972316110). Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda amb posterioritat a la data de finalització del termini indicat en el present anunci. Tanmateix, transcorreguts deu dies naturals següents a l'esmentada data sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap supòsit.

 

Palamós, 21 de novembre de 2016

 

Lluís Puig Martorell

Alcalde