Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre publicació al BOPT del Reglament de règim intern del centre de dia
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Masdenverge
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 179, de 19 de setembre de 2016, s'ha publicat el text del Reglament municipal de règim intern del Centre de Dia per a persones grans de Masdenverge, aprovat per acord de ple de 29 de juny de 2016.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Masdenverge, 21 de novembre de 2016

 

Álvaro Gisbert Segarra

Alcalde