Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 19 d'agost de 2016, sobre resolucions de baixa, de renúncies voluntàries, d'arxivament per desistiment, i tràmits d'audiència d'expedients d'operadors inscrits o en tràmit d'inscripció en el registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
19/08/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
El CCPAE ha dictat resolució i/o comunicació en els expedients les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest edicte. En tots els casos s'ha intentat notificar a la persona interessada, però no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-1992), es comunica a les persones interessades que per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions i tràmits d'audiència que s'esmenten poden comparèixer a les dependències del CCPAE (Av. Meridiana, 38, 4a planta - 08018 Barcelona) en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquestes resolucions les persones interessades poden interposar el tipus de recurs que s'especifica a l'annex en cada cas.

 

Barcelona, 19 d'agost de 2016

 

Daniel Valls Cots

President

 

 

Annex

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/105/P

Persona interessada: SIMINA MARILENA ANGHEL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/126/PE

Persona interessada: JOSEP RAMON VILAGUT MACIÀ

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses agràries de producció i elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/864/P

Persona interessada: MARIA ANTONIA OBRADORS POTROÑ

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/1105/P

Persona interessada: MASSIMO MARCHIORI

Acte administratiu que es notifica: resolució de 15 de març de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/1461/P

Persona interessada: XAVIER FÀBREGA BOIXADERA

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/1535/E

Persona interessada: ECOLÒGICS BONASTRE, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 15 de març de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/1539/PE

Persona interessada: LLOBET BISCARRI, SL

Acte administratiu que es notifica: tràmit d'audiència de sol·licitud de comercialització de producte elaborat.

Recurs que s'hi pot interposar: no es contempla cap interposició de recurs.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/1977/C

Persona interessada: BIO 4 EVER, S.L.

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses de comercialització del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2310/P

Persona interessada: JOAN PEDRO ARENAS ORTIZ

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2343/P

Persona interessada: JORDI MESTRE PRADES

Acte administratiu que es notifica: resolució de 17 de febrer de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2372/P

Persona interessada: JOSE ANTONIO GIL COLOMES

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2516/P

Persona interessada: BODEGA PUIG PRIORAT, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2632/P

Persona interessada: BERNAT LANAU FARRE

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2718/P

Persona interessada: TRABAJOS DE JARDINERÍA ECOLÓGICA ECOPLANT, CB

Acte administratiu que es notifica: resolució de 4 de febrer de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2722/PE

Persona interessada: BOLETS PRADES, SCP

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses agràries de producció i elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2771/P

Persona interessada: JORDI PIÑOL BATET

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2775/E

Persona interessada: RAMON COMELLAS, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/2989/P

Persona interessada: LA VALL, SCP

Acte administratiu que es notifica: resolució de 22 d'abril de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3147/P

Persona interessada: CLOS FIGUERAS, SA

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3318/P

Persona interessada: JOSEP ANTON MARLES BUSQUETS

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3382/E

Persona interessada: ALFONS CANTERO ANTON

Acte administratiu que es notifica: tràmit d'audiència de sol·licitud de comercialització de producte elaborat.

Recurs que s'hi pot interposar: no es contempla cap interposició de recurs.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3382/E

Persona interessada: ALFONS CANTERO ANTON

Acte administratiu que es notifica: resolució per la qual es renuncia voluntàriament a l'ampliació en el registre d'operadors en la secció de productors vegetals del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica de data 11 de febrer de 2016.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3382/E

Persona interessada: ALFONS CANTERO ANTON

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3418/P

Persona interessada: DANIEL ROVIRA PALUZIE

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3422/P

Persona interessada: JOAN CARLES SÁNCHEZ ORTIZ

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3479/C

Persona interessada: ROS CONNECTION, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 27 de gener de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses de comercialització del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3531/P

Persona interessada: JORDI ROMERO MONTMANY

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3586/PE

Persona interessada: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL, AMBIENTAL I HUMÀ

Acte administratiu que es notifica: resolució de 9 de desembre de 2015 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses agràries de producció i empreses elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3589/P

Persona interessada: HERETAT MARLES BUSQUETS, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3597/EC

Persona interessada: CON ALIMA ALIMENTOS QUE CUIDAN, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 30 de març de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses elaboradores i empreses de comercialització del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3599/IC

Persona interessada: ASR TRADING LAKSMI, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses importadores de països tercers i de comercialització del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3642/P

Persona interessada: EDUARD DÍAZ ÁLVAREZ

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3786/P

Persona interessada: CAN MABRES RAMADERS, SL

Acte administratiu que es notifica: tràmit d'audiència de sol·licitud de comercialització de producte elaborat.

Recurs que s'hi pot interposar: no es contempla cap interposició de recurs.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3805/EIC

Persona interessada: TROPICOILS, SL

Acte administratiu que es notifica: resolució de 4 de febrer de 2016 relativa a la baixa de la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses elaboradores, empreses importadores i empreses de comercialització del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3816/P

Persona interessada: PIERRE ALEXANDER MEDUS

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3828/P

Persona interessada: CAL SABATE, SCP

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la seccions d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/3957/EC

Persona interessada: GRANJAS LLEONART Y SUBIRANA, SA

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en les seccions d'empreses elaboradores i de comercialització del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/4081/P

Persona interessada: MARINA SUBIRATS SALABERT

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/4099/P

Persona interessada: EXPLOTACIONES APÍCOLAS CAMPOMIEL, SC

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/4100/P

Persona interessada: EXPLOTACIONES APÍCOLAS CAMPO Y MIEL, SC

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses agràries de producció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: CT/4172/E

Persona interessada: AJUNTAMENT SANTA COLOMA QUERALT

Acte administratiu que es notifica: resolució de 25 de juliol de 2016 per la qual no es renova la inscripció en el registre d'operadors en la secció d'empreses elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per manca de pagament de les obligacions econòmiques.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: no inscrit

Persona interessada: ASSOCIACIÓ DE PAGESOS AGROECOLÒGICS DEL GARRAF

Acte administratiu que es notifica: resolució per la qual es renuncia a la inscripció de data 29 de juliol de 2014.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: no inscrit

Persona interessada: GANADOS MERINERO CABESTANY, SA

Acte administratiu que es notifica: resolució per la qual es renuncia a la inscripció de data 11 de febrer de 2016.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Núm. inscripció al CCPAE: no inscrit

Persona interessada: PAU MULET CASALS

Acte administratiu que es notifica: resolució d'arxivament per desistiment del procediment d'inscripció del registre d'operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica de data 23 de maig de 2016.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.