Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 18 de novembre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Gironella
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 28 d'abril i 23 de setembre de 2016, va adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.: 2016/59394/N

Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat, al terme municipal de Gironella

 

Acord de 23 de setembre de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat, de Gironella, promoguda i tramesa per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de 28 d'abril de 2016.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 28 d'abril de 2016 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Gironella.

 

Acord de 28 d'abril de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat, de Gironella, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal adequar-se a l'establert en l'article 15 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i l'article 97.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, tot concretant que la modificació afecta únicament a les qualificacions urbanístiques de sòl urbà que admetin usos d'habitatge en edificis plurifamiliars i en conjunts residencials formats en edificis existents per habitatges unifamiliars que contenen zones comunes, i excloure per tant de l'àmbit de la modificació totes les zones d'habitatges unifamiliars.

1.2 Cal incloure en l'article 80bis proposat, que els plans de millora urbana que es redactin per a la instal·lació d'ascensors que comportin l'afectació de sistema viari, no requeriran la modificació puntual del planejament general sempre que es justifiqui l'establert en l'article 70.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme i 90.5 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

-2 Indicar l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Gironella.
Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.
Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en la seu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, carrer d'Àngel Guimerà, 14, 2n pis, 08241 Manresa, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/59394/N&set-locale=ca
Barcelona, 18 de novembre de 2016
Ferran Caparroz Pérez

Secretari de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya CentralAnnex

Normativa urbanística de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat, de Gironella
(Vegeu la imatge al final del document)