Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre contractació d'un servei (exp. 2016/533)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal de la Selva
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consell Comarcal de la Selva

b) Dependència que tramita l'expedient: Administració general

c) Número d'expedient: 2016/533

d) Direcció d'internet del perfil del contractant: http://www.selva.cat


 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Servei

b) Descripció: Contracte de servei de transport adaptat adreçat a persones amb discapacitat i/o persones grans amb dependència de la comarca de la Selva

c) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: DOUE, BOE, DOGC, BOP i perfil del contractant

d) Data de publicació de l'anunci de licitació:

- DOUE núm. 2016/S 236-244793 de 16 de juliol de 2016

- BOE núm. 176 de 22 de juliol de 2016

- DOGC núm. 7170 de 26 de juliol de 2016

- BOP núm. 142 de 27 de juliol de 2016

- Perfil del contractant

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

 

4. Valor estimat del contracte: 987.000 euros, IVA exclòs5. Pressupost base de licitació. Import net: 493.800 euros, Import total: 543.180 euros.

 

6. Adjudicació

a) Data d'adjudicació: 8 de novembre de 2016

b) Contractista: TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA)

d) Import o cànon d'adjudicació:

Import net 409.854 euros. IVA 10%. Import total 450.839,4 euros

 

Santa Coloma de Farners, 18 de novembre de 2016

 

Salvador Balliu Torroella

President