Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual se sotmet a informació pública l'expedient del Pla parcial urbanístic del sector PPr-01.1, Carrasco i Formiguera, mitjançant conveni de gestió urbanística (exp. 161/16-OU 225)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tremp
EXP.- 161/16-OU 225.- PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR PPr-01.1 CARRASCO I FORMIGUERA. CONVENI AMB EL BISBAT D'URGELL I FUNDACIÓ FIELLA I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.

 

A continuació es transcriu integrament la part dispositiva de l'acord adoptat per Decret d'Alcaldia núm. 363 del dia 14 de juliol de 2016:

 

"PRIMER: Aprovar la signatura del Conveni entre el Bisbat d'Urgell (Parròquia de Tremp) i Fundació Fiella Sant Hospital de Tremp, en la seva condició de promotor del Pla parcial urbanístic del sector PPr-01.1 "Carrasco i Formiguera" al terme municipal de Tremp, l'Agència Catalana de l'Aigua, i l'Ajuntament de Tremp, per tal de formalitzar el compromís de col·laboració en matèria de sanejament amb l'objecte esmentat i aprovar les clàusules del mateix que consten a l'expedient.

 

SEGON: Determinar que el conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins al compliment de les obligacions que se'n desprenen.

 

TERCER: Fer constar que l'alcalde queda facultat per la signatura d'aquest conveni i per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que no en desvirtuïn substancialment el contingut.

 

QUART: Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al web municipal, d'acord amb el que preveu l'article 185.3 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, i notificar-lo a qui resulti interessat.

 

CINQUÈ: Donar compte d'aquest Decret a l'Ajuntament"

 

TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA:

1 mes. Comptador des de la publicació del darrer edicte.

 

MITJANS DE PUBLICACIÓ DE L'EDICTE:

Butlletí Oficial de la Província, tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament de Tremp - eTauler.

El text del conveni es troba a l'adreça electrònica següent: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2523470005

 

LLOC ON POT EFECTUAR-SE LA CONSULTA DE L'EXPEDIENT:

Secretaria de l´Ajuntament, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores.

 

FORMA DE PRESENTAR LES AL·LEGACIONS:

Escrit adreçat a l'alcalde de l'ajuntament amb els requisits de l'article 70 de la Llei 30/1992 de 28 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la L. 30/92 esmentada.

En cas que no es presentin al·legacions s'entendrà aprovat definitivament.

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

 

Tremp, 18 de novembre de 2016

 

Joan Ubach i Isanta

Alcalde