Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació de diverses memòries valorades del parc infantil a les urbanitzacions Dalmau i Torrebosca, i divisió de la recepció de la Casa Lila, al carrer Pompeu Fabra, 8 (exp. 1984/2016, 1985/2016 i 2258/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro


A l'efecte de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, es fa públic que la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2016, va aprovar definitivament les següents memòries valorades:

 

- Memòria valorada millora parc infantil a la urbanització Torrebosca.

- Memòria valorada millora parc infantil a la urbanització Dalmau.

- Memòria valorada per a la divisió a la recepció de la Casa Lila, al carrer Pompeu Fabra, 8.

 

Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació., davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.

Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, a comptar del dia següent al d'aquesta publicació. Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició.

Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar.

 

Castell-Platja d'Aro, 18 de novembre de 2016

 

Joan Giraut i Cot

Alcalde