Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre admesos i exclosos definitiu, nomenament del tribunal i data d'exàmen de tècnic de medi ambient
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Arenys de Munt
Havent finalitzat el termini inicial (del 12/08/16 al 31/08/16) i el termini ampliat (del 20/09/16 al 29/09/16) per presentar instàncies per prendre part en el concurs oposició públic per cobrir, interinament i fins a la cobertura definitiva de la plaça, a mitja jornada, per ser necessari pel funcionament de serveis essencials, el lloc de Tècnic Superior de Medi ambient, funcionari d'administració especial, del grup de classificació A1, nivell 22, dins del personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Havent finalitzat, així mateix, en data 8 de novembre de 2016, el termini de 10 dies atorgat per a esmenar els defectes detectats en la documentació, i vist que dins d'aquest termini han presentat documentació acreditativa requerida els següents aspirants:

 

 

REG. ENTRADA

INICIALS NOM I COGNOMS

20

3055/16

S.T.D.

37

3386/16

M.C.C.

46

3468/16

M.I.A.

 

 

I segons determinen les bases de la convocatòria; l'alcaldia presidència, per Decret 274/16, de data 16 de novembre 2016, ha resolt:

Admetre a participar, definitivament, en el concurs oposició públic per cobrir, interinament i fins a la cobertura definitiva de la plaça, a mitja jornada, per ser necessari pel funcionament de serveis essencials, el lloc de Tècnic Superior de Medi ambient, funcionari d'administració especial, del grup de classificació A1, nivell 22, dins del personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, per complir amb tots els requisits, als següents aspirants, per ordre de presentació d'instàncies:

 

 

REG. ENTRADA

INICIALS NOM I COGNOMS

1

2924/16

JX.R.O.

2

2965/16

L.V.N.

3

2968/16

L.F.M.

4

2989/16

O.E.A.

6

2993/16

A.R.V.

8

3008/16

J.B.C.

9

3016/16

A.M.M.

10

3022/16

P.A.B.

11

3025/16

MT.A.J.

12

3026/16

A.D.M.

13

3027/16

L.P.R.

14

3036/16

J.T.B.

15

3037/16

G.P.P.

16

3045/16

J.Q.T.

17

3047/16

M.C.C.

18

3048/16

J.Z.A.

19

3051/16

M.C.V.

20

3055/16

S.T.D.

21

3058/16

N.C.C.

22

3060/16

M.P.F.

23

3061/16

A.G.A.

24

3064/16

S.R.B.

25

3063/16

I.LL.S.

26

3065/16

S.M.F.

27

3068/16

I.LL.B.

28

3069/16

V.R.S.P.

29

3080/16

C.G.A.

30

3109/16

S.G.R.

31

3299/16

A.LL.T.

32

3329/16

M.C.S.

33

3340/16

A.E.S.

34

3357/16

M.M.M.

36

3379/16

N.P.M.

37

3386/16

M.C.C.

39

3392/16

P.F.D.

40

3399/16

X.D.B.

41

3405/16

E.P.P.

42

3402/16

G.P.P.

43

3408/16

A.B.B.

44

3409/16

C.P.M.

45

3467/16

L.C.V.

46

3468/16

M.I.A.

 

 

Excloure, definitivament, els següents aspirants, pels motius exposats a continuació:

 

 

REG. ENTRADA

INICIALS NOM I COGNOMS

NOTES:

5

2992/16

J.L.F.

No s'acredita la titulació requerida a la convocatòria.

7

2996/16

J.C.C.

No s'acredita la titulació requerida a la convocatòria.

35

3366/16

S.V.P.

Manca fotocòpia DNI i acreditar la titulació requerida a la convocatòria.

38

3390/16

S.M.G.

No s'acredita la titulació requerida a la convocatòria.

47

3469/16

E.H.C.

Manca fotocòpia DNI. / No acredita la titulació requerida. / Manca abonar els drets d'examen. / Manca manifestar que reuneix les condicions que s'exigeixen a les bases i el compromís a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el RD 707/1979, de 5 d'abril.

 

 

Fer pública la composició del Tribunal que haurà de valorar aquest concurs oposició, que estarà integrat per les persones següents:

President: Titular: Gemma García Ramos

Suplent: Albert Rodón i Bonany

Vocals: Escola d'Administració Pública de Catalunya:

Titular: Carme Ruiz March

Suplent: Antoni Civit Rey

Direcció General d'Administració Local: El que sigui designat per aquesta Direcció.

Representant sindical (amb veu però sense vot):

Titular: Martha Lucia López Hernández

Suplent: Elisa Boullón Lechón

Secretari: Titular: Pilar Torrent Foz

Suplent: M. Remei Pla Torrent

L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

 

Informar que el tribunal qualificador que valorarà aquest concurs es reunirà el dia 11 de gener de 2017, a les 9 del matí, a la Casa Consistorial, per realitzar la selecció. Els aspirants s'hauran de presentar a la Casa Consistorial el mateix dia 11 de gener de 2017, a les 9:30 hores, per realitzar les diferents proves, aportant el DNI.

 

Informar, així mateix, que caldrà que realitzin la prova de coneixements de català Nivell C, aquells aspirants que no han acreditat el seu assoliment i que són els següents:

 

 

REG. ENTRADA

INICIALS NOM I COGNOMS

10

3022/16

P.A.B.

21

3058/16

N.C.C.

40

3399/16

X.D.B.

 

 

Exposar aquesta resolució al DOGC, al tauler d'edictes i al web de l'Ajuntament, segons determina la base quarta de la convocatòria.

 

Arenys de Munt, 18 de novembre de 2016

 

Gemma García Ramos

Secretari accidental