Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 17 de novembre de 2016, pel qual es dóna publicitat a la Resolució d'1 d'agost de 2016, d'adjudicació de la contractació d'un subministrament
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació i Compres, c.Llull, 297, planta baixa, 08019 Barcelona; telèfon 93.553.61.50, fax 93.553.62.91.

c) Número d'expedient: SOC-2016-317

 

-2 Objecte del contracte

a) Descripció: subministrament de material de cursos.

b) Anunci de licitació: publicat al DOGC número 7128 de 26.05.2016.

 

-3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: procediment obert, amb tramitació ordinària.

 

-4 Pressupost base de licitació: 284.578,38 eur i 59.761,46 eur en concepte d'IVA.

 

-5 Adjudicació: per Resolució de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya d'1 agost de 2016, a les empreses següents: Lot 1 a l'empresa HOFFMANN IBERIA QUALITY TOOLS SL, per un import de 49.786,31 eur més IVA; Lot 2, a l'empresa F.VIDAL SA, per un import de 25.227,13 eur més IVA; Lot 3, AUBERT SA, per un import de 34.522,35 eur més IVA; Lot 4 a l'empresa SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, SA, per un import de 54.202,38 eur més IVA; Lot 5 a l'empresa SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, SA, per un import de 43.140,20 eur més IVA.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya