Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 17 de novembre de 2016, de citació a termini per procedir al lliurament d'unes notificacions d'expedients sancionadors per infraccions de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ports de la Generalitat
Ports de la Generalitat, en compliment del previst als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'aplicació als procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i en no haver estat possible practicar la notificació, per causes no imputables a Ports de la Generalitat, als interessats o als seus representants, en els procediments instruïts per determinar la responsabilitat per possibles infraccions comeses a la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

Per aquest motiu, i havent estat realitzats els intents de notificació exigits pels articles esmentats, se'ls cita perquè en el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC, compareguin a les dependències de Ports de la Generalitat (carrer Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona), de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per rebre la notificació del contingut íntegre dels actes que s'esmenten.

Si, transcorregut el termini esmentat, els interessats no compareixen en el lloc assenyalat, la notificació es considerarà produïda, a tots els efectes legals, a partir de l'endemà del venciment del termini indicat.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Joan Pere Gómez Comes

Gerent

 

 

ANNEX

 

Expedient: ES 22/2016

Persona interessada: JESÚS MONTERO CAYUELA

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 24/2016

Persona interessada: GIRO-LEGE, SL

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que s'hi pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 30/2016

Persona interessada: MOUHSIN SGHIR

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que s'hi pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 31/2016

Persona interessada: RAMON AMADOR CORTÉS

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 32/2016

Persona interessada: LEVI AMADOR MAYA

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 35/2016

Persona interessada: ALBERTO ACEBEDO AVILÉS

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 40/2016

Persona interessada: PILAR ARTIGUES TORRA

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que s'hi pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies

 

Expedient: ES 41/2016

Persona interessada: MARIA VANESA MARTOS PECES

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 46/2016

Persona interessada: ASCENSIÓN COLOMER GINE

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 49/2016

Persona interessada: ANA BONETE GARCÍA

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 50/2016

Persona interessada: OLGA GARCÍA ESCALERA

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 51/2016

Persona interessada: MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES DITRANTES, SL

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 52/2016

Persona interessada: ALVARO EMILIO MARTÍNEZ BARRABÉS

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 61/2016

Persona interessada: ANDREU PULIDO DURBAU

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 62/2016

Persona interessada: JOSÉ ROMAGUERA MEJIAS

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.

 

Expedient: ES 69/2016

Persona interessada: RICARD MENA GARRIGA

Acte administratiu que es notifica: acord d'incoació i plec de càrrecs d'expedient sancionador.

Escrit que es pot interposar: Escrit d'al·legacions en el termini de deu dies.