Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 17 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent als municipis d'Alguaire i Torrefarrera
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En data 14 de novembre de 2016, el promotor del Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una canonada de subministrament d'aigua i una bassa de regulació per a la planta de tractament d'àrids d'Alguaire ha presentat al registre dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida la documentació a la qual se supeditava la publicació de l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida de 22 de març de 2012 i, per tant, és procedent publicar l'esmentat acord.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 22 de març de 2012, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2012 / 046876 / L

Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una canonada de subministrament d'aigua i una bassa de regulació per a la planta de tractament d'àrids d'Alguaire, als termes municipals d'Alguaire i Torrefarrera

 

-1 Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una canonada de subministrament d'aigua i una bassa de regulació per a la planta de tractament d'àrids d'Alguaire als termes d'Alguaire i Torrefarrera, promogut per ROMÀ CATALANA D'ÀRIDS, SL i tramès per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, d'acord amb l'article 85.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/212, de 22 de febrer.

 

-2 Supeditar la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la presentació per part del promotor de la documentació següent:

   - El document resum i el plànol de suspensió de llicències, d'acord amb el que estableix l'article 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

   - Suport digital en format obert de lectura, per facilitar còpies a efectes de sol·licitar informes i audiències.

   - Estructura de propietaris afectats, amb indicació d'adreces a efectes de notificacions, per tal de donar compliment a l'article 102.3.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

-3 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida perquè, un cop presentada per part del promotor la documentació esmentada a l'apartat anterior, disposi la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-4 Una vegada el promotor aporti l'estructura de propietats, caldrà comunicar l'aprovació inicial a les persones propietàries dels terrenys que siguin compresos en l'àmbit, d'acord amb l'article 102 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

-5 Exposar l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, d'acord amb el que disposa l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, mitjançant la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la inserció d'un anunci en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal i supramunicipal, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

 

-6 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública així com garantir la consulta del Pla especial per aquests mitjans, atès el contingut de l'article 8.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

-7 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d'informació pública, en compliment de l'article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, i que són els següents:

   - Aplicació de Polítiques de Paisatge (actualment no necessari)

   - Institut Geològic de Catalunya (actualment Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya)

   - Agència Catalana de l'Aigua

   - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actualment Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

   - Departament de Cultura

   - Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina Tècnica d'Acció i Avaluació Ambiental a Lleida)

   - Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General d'Aeroports (actualment Direcció General de Ports i Aeroports

   - Ministeri de Fomento, Direcció General d'Aviació Civil (actualment es tramita mitjançant la Subdirecció General de Ports i Aeroports)

   - Ministeri de Fomento, Carreteres, per la autovia A-14

   - Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per la captació d'aigua

   - Departament d'Empresa i Ocupació, Secció d'Energia, afectació canonada de gas (actualment Departament d'Empresa i Coneixement. Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia a Lleida)

   - Departament de Territori i Sostenibilitat (Serveis Territorials de Carreteres).

 

-8 Donar audiència als ajuntaments d'Alguaire i Torrefarrera pel termini d'un mes, simultàniament al tràmit d'informació pública, d'acord amb l'article 85.8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012.

 

-9 Determinar la suspensió de llicències en l'àmbit del Pla especial.

 

-10 El document que resulti del tràmit que ara s'inicia, i que se sotmetrà a l'aprovació provisional, si s'escau, haurà d'incorporar expressament en la normativa que totes les instal·lacions previstes en el Pla especial es consideraran sistema general o local d'infraestructures en subsòl o sòl segons correspongui (tant el traçat de la canonada com la bassa de regulació).

 

-11 Comunicar aquest acord al promotor, als ajuntaments d'Alguaire i Torrefarrera i als propietaris afectats.

 

Contra l'acord anterior, en tant que es tracta d'un simple acte de tràmit que no decideix directament ni indirectament el fons de l'assumpte, ni impedeix la continuació del procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que pugueu al·legar oposició a l'esmentat acord per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, de conformitat amb el que disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Lleida, 17 de novembre de 2016

 

Jordina Freixanet Pardo

Secretària suplent de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida