Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 17 de novembre de 2016, de notificació en procediment de diverses resolucions d'expedients en matèria d'habitatge
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de l'Habitatge de Catalunya
S'han dictat diverses resolucions en els expedients en matèria d'habitatge les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 58 i concordants de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, c. Diputació, 92, 6a planta, 08015 Barcelona, des de l'endemà de la data d'aquesta publicació al DOGC.
Contra aquests actes administratius, les persones interessades poden interposar el tipus de recurs que s'especifica en cada cas.
Barcelona, 17 de novembre de 2016
Marta Ibars Mitjaneta

Cap del Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge ProtegitAnnex
Núm. d'expedient: BHU-00250-16

Persona/es interessada/es: ANTONIA ANA ALCINA MARTÍNEZ

Acte administratiu que es notifica: resolució favorable de visat de contracte d'un habitatge amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: BHU-00456-16

Persona/es interessada/es: AMADOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Acte administratiu que es notifica: resolució favorable de visat de contracte d'un habitatge amb protecció oficial

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: BHU-00464-16

Persona/es interessada/es: IGNACIO COROMINAS DÍAZ-MAYORDOMO

Acte administratiu que es notifica: resolució favorable de visat de contracte d'un habitatge amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: BHU-00469-16

Persona/es interessada/es: ANTONIO RAFAEL DOMÈNECH GARCÍA

Acte administratiu que es notifica: resolució favorable de visat de contracte d'un habitatge amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: BHU-00500-16

Persona/es interessada/es: RUBÉN LÓPEZ OTERO

Acte administratiu que es notifica: resolució favorable de visat de contracte d'un habitatge amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: BHU-00501-16

Persona/es interessada/es: DANIEL GUERRERO CANUTO

Acte administratiu que es notifica: resolució favorable de visat de contracte d'un habitatge amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: ALL-00005-15

Persona/es interessada/es: VÍCTOR ÁLVAREZ MALDONADO

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: ALL-00036-15

Persona/es interessada/es: VICENTA LECINA TOMÁS

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: ALL-00043-15

Persona/es interessada/es: JAIME BERENGUER PONS

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: ALL-00057-15

Persona/es interessada/es: COMÍN MARIUS BOGDAN

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: ALL-00065-15

Persona/es interessada/es: PABLO MÁLVAREZ ROLDÁN

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: ALL-00064-15

Persona/es interessada/es: CRISTINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: ALL-00280-14

Persona/es interessada/es: ALMA VALCARCE ROLDÁN

Acte administratiu que es notifica: resolució deixant sense efecte l'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: BHU-00140-16

Persona/es interessada/es: RAFAELA RUIZ GÓMEZ

Acte administratiu que es notifica: resolució de declaració de desistiment.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. d'expedient: ALL-00147-15

Persona/es interessada/es: BEATRIZ DE LA BLANCA SÁNCHEZ I ALÍCIA DE LA BLANCA SÁNCHEZ

Acte administratiu que es notifica: resolució de declaració de desistiment.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: BHL-00048-16

Persona/es interessada/es: EVA MARÍA FERNÁNDEZ RUBIO

Acte administratiu que es notifica: resolució de declaració de desistiment.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: BHL-00243-16

Persona/es interessada/es: MARÍA JOSEFA GARCÍA TABARES

Acte administratiu que es notifica: resolució de declaració de desistiment.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: MI-00037-16

Persona/es interessada/es: EMILIO MARCOS PALMA MORELLÓ

Acte administratiu que es notifica: resolució d'autorització de transmissió de part indivisa d'un habitatge amb protecció oficial.

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: ALL-00208-16

Persona/es interessada/es: AGONEY DÍAZ MORALES

Acte administratiu que es notifica: resolució d'autorització de lloguer de l'habitatge protegit

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: AV-00083-16

Persona/es interessada/es: ESTER ESPINO PORTOLÉS

Acte administratiu que es notifica: resolució d'autorització de venda de l'habitatge protegit

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: BHU-00190-16

Persona/es interessada/es: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ROMERO

Acte administratiu que es notifica: resolució de denegació de visat

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: PS-L-013-08

Persona/es interessada/es: SANTIAGO RADUÀ RADUÀ (en representació d'HABITATGES SOCIALS DE LLEIDA SCCL)

Acte administratiu que es notifica: resolució de revocació de la subvenció per a l'adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial per a l'any 2008 (codi HA 03/08).

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. d'expedient: PS-L-014-08

Persona/es interessada/es: SANTIAGO RADUÀ RADUÀ (en representació d'HABITATGES SOCIALS DE LLEIDA SCCL)

Acte administratiu que es notifica: resolució de revocació de la subvenció per a l'adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial per a l'any 2008 (codi HA 03/08).

Recurs que s'hi pot interposar: alçada.

Termini per interposar-lo: un mes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.