Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 17 de novembre de 2016, de notificació en procediment de diversos requeriments de documentació d'expedients en matèria d'habitatge
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de l'Habitatge de Catalunya
S'han dictat diversos actes en els expedients en matèria d'habitatge les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 58 i concordants de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, c. Diputació, 92, 6a planta, 08015 Barcelona, des de l'endemà de la data d'aquesta publicació al DOGC.
Barcelona, 17 de novembre de 2016
Marta Ibars Mitjaneta

Cap del Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge ProtegitAnnex
Núm. d'expedient: AV- 00110-16.

Persona/es interessada/es: MARÍA IRENE VALENZUELA PALAFOLL

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Tres mesos
Núm. d'expedient: ALL-00091-15

Persona/es interessada/es: RAÚL GONZALO DEL MORAL

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies
Núm. d'expedient: ALL-00096-14

Persona/es interessada/es: NÚRIA LÓPEZ CINTERO

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies
Núm. d'expedient: ALL-00096-15

Persona/es interessada/es: JOSÉ JUAN SOMOZA ORTIZ

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies
Núm. d'expedient: ALL-00100-15

Persona/es interessada/es: RAMON GARCÍA AGÜERA

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies

 

Núm. d'expedient: AV-00109-16

Persona/es interessada/es: MARIA ROSA TAMAYO MOYA

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies

 

Núm. d'expedient: ALL-00139-15

Persona/es interessada/es: IGNACIO MORENO ROS

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies

 

Núm. d'expedient: ALL-00242-16

Persona/es interessada/es: ALEXANDER DENISENKO

Acte administratiu que es notifica: requeriment de documentació.

Termini per aportar la documentació: Deu dies