Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 16 de setembre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Blanes
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 22 de juny i de 13 d'abril de 2016, va adoptar, entre altres, els acords, la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:
Exp.: 2016 / 059403 / G

Modificació de l'article 56 de la normativa urbanística del Pla d'ordenació urbanística relatiu a les places d'aparcaments de les edificacions, al terme municipal de Blanes
Acord de 22 de juny de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:
-1 Donar conformitat al text refós de la modificació de l'article 56 de la normativa urbanística del Pla d'ordenació urbanística relatiu a les places d'aparcaments de les edificacions, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 13 d'abril de 2016.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 13 d'abril de 2016 i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de l'executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.
Acord de 13 d'abril de 2016

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:
-1 Aprovar definitivament la modificació de l'article 56 de la normativa urbanística del Pla d'ordenació urbanística de Blanes relatiu a les places d'aparcaments de les edificacions, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal condicionar els casos d'excepció pel que fa a l'obligació de crear noves places d'aparcament a partir de criteris tècnics, i no de manera global, en els apartats a) b), c), d) e) i g) de l'article 56 de les normes urbanístiques del POUM, referents als edificis d'habitatges, locals oficines, despatxos i serveis, establiments comercials, establiments hotelers, establiments d'allotjament col·lectiu, establiments d'ús industrial i edificis per activitats recreatives.

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.
Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/59403/G&set-locale=ca
Girona, 16 de setembre de 2016
Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de GironaAnnex

Normes urbanístiques de Modificació de l'article 56 de la normativa urbanística del Pla d'ordenació urbanística relatiu a les places d'aparcaments de les edificacions de Blanes
(Vegeu la imatge al final del document)