Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació de les instruccions internes de contractació (IIC) que regeixen l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada de la societat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL
 

D'acord amb el que preveu l'article 192 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es dóna publicitat a les instruccions internes de contractació (IIC) que regeixen l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada de la societat i que es van aprovar pel consell d'administració en sessió extraordinària de 15 de setembre de 2016.

 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

ARAN SALUT, SERVICIS ASSISTENCIAUS INTEGRATS, SL

 

Consideracions prèvies

El text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, integra en un text únic totes les modificacions introduïdes a la Llei 30/2007, de 31 d'octubre, de contractes del sector públic, efectuades des de la seva entrada en vigor. Des de l'abril de 2016 aquesta llei queda supeditada a la normativa establerta en la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, quedant sense aplicació els preceptes de la llei en contradicció amb la Directiva.

El TRLCSP regula diferents nivells de subjecció en funció de la tipologia de les entitats del sector públic: administracions públiques, entitats del sector públic que no tenen la consideració d'administració pública però se sotmeten a la directiva europea transposada al text refós i finalment entitats del sector públic que no tenen la consideració de poder adjudicador i que per tant no se'ls aplica la directiva.

Al marge de l'esmentada divisió, el TRLCSP preveu dos tipus de contractes (harmonitzats o no harmonitzats) en funció de la regulació a aplicar d'acord amb la subjecció o no a les directives comunitàries sobre contractació pública, ja sigui per tipologia ja sigui pel compliment dels llindars econòmics preestablerts.

Als efectes de l'aplicació del normativa de contractació, Aran Salut servicis assistenciaus integrats SL (Aransalut) forma part del sector públic, té la consideració de poder adjudicador i no té el caràcter d'administració pública, de conformitat amb el que disposa l'article 3.3.b) del TRLCSP.

Atenent a aquest marc normatiu cal procedir a l'adaptació dels actuals processos de contractació per adequar-los a la nova llei. Com a poder adjudicador Aransalut està obligat a aprovar unes instruccions, d'obligat compliment intern, en les que es regulin els procediments de contractació dels contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada, de forma que quedi garantida l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat de tracte i no discriminació, i que el contracte sigui adjudicat a qui presenti l'oferta més avantatjosa.

Els contractes regulats per aquestes instruccions són contractes privats, de conformitat amb el que disposa l'article 20 TRLCSP, entenent aquests com els contractes celebrats per entitats del sector públic que no reuneixen la condició d'Administració Pública. Els contractes que celebri Aransalut es regiran per aquestes instruccions en el que es refereix a la seva preparació i adjudicació, tot aplicant-se supletòriament les normes de dret administratiu o, si escau, de dret privat, segons correspongui en funció del contracte i d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació. D'altra banda, pel que fa als efectes i extinció dels contractes regulats per aquestes instruccions, s'haurà d'estar exclusivament a allò que disposi el dret privat, sense perjudici de l'aplicació de les previsions relatives a les modificacions contractuals que estableix el TRLCSP.

A aquests efectes, la lletra c. de l'article 191 TRLCSP assenyala que s'entendran complertes les exigències del principi de publicitat amb la inserció al perfil de contractant de la informació relativa a la licitació dels contractes d'import superior a 50.000 euros. Així mateix, l'apartat segon de l'article 137 TRLCSP estableix la necessitat d'elaborar uns plecs reguladors dels contractes d'import superior a la xifra esmentada. En conseqüència, el principi de publicitat establert al TRLCSP no serà exigible pels contractes d'import inferior a l'assenyalat, i es podrà adjudicar de forma directa.

Les presents Instruccions Internes de Contractació han estat aprovades pel Conselh d'Administració Aransalut en sessió de data 13 de setembre de 2016 i entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Perfil del contractant i deroguen qualsevol altre versió anterior.

Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que afectin a les presents instruccions, quedaran incorporades de forma automàtica en aquestes instruccions.

 

TÍTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

 CAPÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

Article 1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació (IIC)

Les presents IIC, en compliment del que disposa l'article 191 TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació amb la finalitat de garantir l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació així com que l'adjudicació dels contractes es farà a qui presenti l'oferta més avantatjosa.

No és objecte d'aquestes instruccions regular els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes derivats del citats procediments, que es regiran pel dret privat.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació i interpretació

Les presents IIC s'aplicaran als procediments d'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.

Aquestes instruccions són d'obligat compliment dins de l'àmbit intern d'Aransalut, es posaran a disposició de tots/es els interessats/des en participar en els procediments d'adjudicació dels contractes que s'hi regulen i es publicaran al Perfil del Contractant de l'entitat.

Estan subjectes a les presents IIC els contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 5.225.000 euros, els contractes de subministrament el valor estimat dels quals sigui inferior a 209.000 euros, els contractes de serveis descrits a l'annex II (categories 1 a 16) del TRLCSP, el valor estimat dels quals sigui inferior a 209.000 euros i la resta de contractes de serveis de l'esmentat annex II i els contractes no nominats amb independència del seu import.

Qualsevol dubte que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presentes instruccions als procediments d'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que celebri Aransalut es resoldrà de manera que s'assoleixi la major efectivitat dels principis que es recullen al capítol segon del present títol.

 

Article 3. Valoració de l'import estimat dels contractes i durada

Sempre que el text de les presents IIC es faci referència a l'import o quantia dels contractes s'entendrà que no hi és inclòs l'IVA, excepte indicació expressa en contrari.

El càlcul del valor estimat dels contractes subjectes a les presents IIC es realitzarà d'acord amb el què preveu el TRLCSP.

La durada dels contractes objecte de les presents IIC no podran tenir un caràcter perpetu, indefinit o indeterminat, essent necessari que el Plec de clàusules particulars fixi el termini del contracte i el de les pròrrogues de les que pugui ser objecte.

Amb caràcter general, s'estarà als terminis de durada establerts al TRLCSP. No obstant això, tenint en consideració la naturalesa de les prestacions i les característiques del seu finançament, la durada dels contractes podrà ser superior, sempre i quan estigui degudament justificat a l'expedient i tenint en consideració la necessitat de sotmetre'ls periòdicament a concurrència.

 

Article 4. Còmput dels terminis

Els terminis establerts per dies en aquestes IIC s'entenen referits a dies naturals, llevat que s'hi indiqui expressament que només s'han de computar els dies hàbils. No obstant això, si l'últim dia del termini és inhàbil, aquest s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. A aquest efecte, no es computaran els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius.

 

Article 5. Protecció de dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que siguin comunicades a Aransalut durant un procediment de licitació o durant l'execució d'un contracte seran incorporades a un fitxer de dades titularitat de Aransalut per a la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del contracte.

Aransalut es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, manipulació, tractament o accés no autoritzat, en funció en tot moment de l'estat de la tecnologia. Així mateix, se cediran aquelles dades que sigui necessari per al compliment de qualsevol obligació legal existent.

Els titulars de les dades tindran la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita acompanyant còpia de document oficial que els identifiqui adreçada a Aransalut: Ço de Saforcada 2 25550 Vielha.

En cas que el licitador faciliti informació de tercers l'haurà d'haver informat amb caràcter previ i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En el supòsit que en el desenvolupament de la relació les parts es facilitin dades personals, en que es consideri que la part emissora té la consideració de responsable del fitxer i la part receptora d'encarregada del tractament a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, la receptora tractarà les dades seguint les instruccions de la part emissora, amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis que corresponguin, s'aplicaran les mesures de seguretat legalment exigibles segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, no es comunicaran les dades a tercers ni tan sols per a la seva conservació i una vegada acabin les relacions la part receptora es compromet a destruir o retornar a la part emissora qualsevol dada de caràcter personal que li hagi estat facilitada, amb l'excepció d'aquelles dades que hagin de ser conservades per imperatiu legal.

 

Article 6. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent

Els contractes subscrits per Aransalut subjectes a les presents IIC tindran la consideració de contractes privats, i es regiran:

(a) Pel que fa a la seva preparació i adjudicació pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i les seves normes de desenvolupament, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) i, en general per qualsevol altra que reguli la contractació administrativa en general i, en particular, la de les administracions públiques; i queda sotmesa a la jurisdicció contenciosa administrativa respecte als actes jurídics que es dictin en aquest àmbit. Seran d'aplicació també el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

(b) Pel que fa als seus efectes i extinció per la normativa de dret privat que resulti aplicable, i queda sotmesa a la jurisdicció civil respecte als actes jurídics que es dictin en aquest àmbit.

L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent pel coneixement de les qüestions que es susciten en relació amb la preparació i adjudicació dels contractes.

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció dels contractes.

 

 

CAPÍTOL II

PERFIL DEL CONTRACTANT I PRINCIPIS REGULADORS

 

Article 7. Perfil del Contractant

L'entitat haurà de difondre a través del seu lloc web oficial el Perfil de Contractant, degudament identificat sota les paraules "Perfil del Contractant", tota l'activitat contractual d'Aransalut en els termes establerts en aquestes IIC, que haurà de ser accessible a tots aquells que accedeixin al lloc web a través d'Internet.

Al perfil del contractant s'haurà de fer constar la informació rellevant en relació amb els procediments de contractació que celebri i en tot cas la que s'exigeixi expressament al TRLCSP.

 

Article 8. Principi de publicitat

S'entendrà per principi de publicitat totes aquelles actuacions que l'entitat realitzi per garantir el coneixement per part dels possibles licitadors, dels procediments de contractació i dels contractes formalitzats. A aquests efectes s'haurà de donar compliment al que estableix l'article 191.c TRLCSP, quan assenyala que s'entendrà complert el principi de publicitat amb la inserció al Perfil del Contractant de la informació relativa a la licitació per aquells contractes d'import superior a 50.000.- eur, IVA exclòs, i molt especialment de les seves condicions de contractació recollides al Plec de Clàusules Particulars. Tot això sens perjudici que es puguin adjudicar contractes mitjançant el procediment negociat sense publicitat en els supòsits que preveuen aquestes IIC.

Amb aquesta finalitat les presents IIC regularà les condicions per les que es donarà compliment a la publicitat dels diferents procediments de contractació, mitjançant la inserció d'anuncis al Perfil del Contractant o altres mitjans, que es qualificaran d'anuncis previs, de licitació i d'adjudicació.

8.1. Anunci Previ indicatiu:

S'entén per anunci previ indicatiu, aquell que l'entitat realitzi per donar a conèixer els potencials contractes que, durant els dotze (12) mesos següents, tingui projectat adjudicar en aquell moment. Aquest anunci serà potestatiu per l'entitat, no la vincularà i permetrà la reducció de terminis per a la presentació d'ofertes.

8.2. Anunci de licitació:

S'entén per anunci de licitació, aquell que l'entitat realitzi per donar a conèixer l'inici d'un procediment de contractació per l'adjudicació d'un contracte objecte de les presents IIC. Aquest anunci serà obligatori per l'entitat en aquells procediments regulats a les presents IIC que així ho estableixin.

8.3. Anunci d'adjudicació:

S'entén per anunci d'adjudicació, aquell que l'entitat realitzi per donar a conèixer els contractes adjudicats en els casos assenyalats en els presents IIC.

Igualment, i en compliment del principi de publicitat, l'entitat haurà de publicar i donar a conèixer a través del Perfil del Contractant les presents IIC.

 

Article 9. Principi de concurrència

Als efectes de les present IIC s'entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en aquells procediments que així s'estableixi, de tots aquells candidats capacitats per a la correcta realització de l'objecte contractual.

En els procediments negociats que es celebrin a l'emparament de les presents IIC s'entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d'ofertes d'un mínim de tres (3) candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per l'entitat i que estiguin plenament capacitats per a l'execució del contracte.

Excepcionalment, l'entitat podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, per raó d'import, així ho estableixin les IIC, d'acord amb el que determina l'article 191.c) en relació amb l'article 137.2, ambdós del TRLCSP.

 

Article 10. Principi de Transparència

Als efectes de les presents IIC, s'entendrà per principi de transparència totes aquelles actuacions que l'entitat realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers dels diferents tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a aquestes IIC, i en particular els criteris de selecció i adjudicació, així com el coneixement per parts dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió o no adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC:

 

Article 11. Principi de Confidencialitat

Als efectes de les presents IIC, s'entendrà per principi de confidencialitat l'obligació de l'entitat, dels seus òrgans de contractació i de les diferents persones que intervinguin en els procediments de contractació, de no divulgar la informació facilitada pels candidats que aquests hagin designat com confidencial. En particular, tindran aquest caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que expressament indiqui el licitador.

Per la seva banda els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tinguin accés per a l'execució del contracte que així s'indiqui en els Plecs o en el contracte o que així li indiqui per la FHP, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

 

Article 12. Principi d'igualtat de tracte i no discriminació

Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació per cap causa; no es podrà realitzar cap actuació que tingui com finalitat afavorir a uns licitadors o perjudicar-ne d'altres.

Els Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques reguladores dels contractes hauran de garantir l'accés en condicions d'igualtat dels licitadors i no podran tenir com efecte la creació d'obstacles injustificats a la lliure competència entre les empreses.

 

 

TÍTOL SEGON

CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ

 

CAPÍTOL I

ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I ASSISTÈNCIA.

 

Article 13. Òrgans de contractació i delegació de competències

L'òrgan de contractació d'Aransalut és:

- Operacions inferiors a 100.000,00 eur: Gerent

- Operacions iguals o superiors a 100.000,00 eur: Conselh d'administració

L'actuació del gerent com a òrgan de contractació en aquestes licitacions inclou:

- Aprovar els expedients de contractació.

- Aprovar els projectes de serveis quan sigui competent per a la seva contractació, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

- Acordar la modificació dels contractes quan, aïlladament o conjunta, no impliqui una alteració del preu primitiu del contracte superior, per excés o per defecte, al 20%.

- La imposició de sancions als contractistes que no impliquin la resolució del contracte.

- Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties.

- Declarar les resolucions dels contractes, quan no es formuli oposició per part del contractista.

- Aprovar les revisions de preus dels contractes.

- Autoritzar la transmissió a tercers des contractes.

Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar pel gerent en els termes i dins dels límits d'aquestes delegacions, i no són susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats pel gerent de la societat mercantil Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL, en virtut d'aquestes delegacions, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent o d'un altre semblant: "Atès que l'adopció d'aquest acord és competència del gerent de la societat mercantil Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL, en virtut de les delegacions efectuades pel consell d'administració, en sessió de 13 de setembre de 2016,...".

Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats pel consell d'administració com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.

Dels acords adoptats pel gerent de la societat mercantil Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL en virtut de les delegacions efectuades per aquest consell d'administració s'haurà de donar compte al propi consell d'administració, amb l'objecte de complir el que disposa l'article 123 ROF.

 

Article 14. Funcions de l'òrgan de contractació

Les funcions de l'òrgan de contractació seran les assignades per les presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no limitat les següents:

a) Aprovar els Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques.

b) Designar els membres de la Mesa de Contractació, Unitat Tècnica o altres òrgans assessors.

c) Adjudicació i formalització del contracte.

d) Resolució del contracte.

 

Article 15. Responsable del contracte

L'òrgan de contractació podrà designar un/a responsable del contracte amb la funció de vigilar la seva execució, prendre decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d'assegurar la seva correcta execució de la prestació que constitueix l'objecte del contracte, d'acord amb les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació. L'exercici d'aquesta funció es podrà atribuir a una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a ella. En aquest últim cas la seva designació requerirà la celebració de l'oportú contracte de serveis.

 

Article 16. Mesa de Contractació i Unitat Tècnica

En els procediments de contractació l'òrgan de contractació podrà estar assistit per una Mesa de contractació o Unitat Tècnica, d'acord amb el que s'estableixi al Plec de Clàusules Particulars. L'òrgan de contractació establirà els membres integrants de la Mesa de contractació o de la Unitat Tècnica, els quals, si escau, podran estar assistits per una comissió tècnica i/o pel/per la responsable del contracte.

En els procediments de contractació on no es constitueixi una Mesa de Contractació o Unitat Tècnica la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional i de les ofertes presentades, es realitzarà pels serveis tècnics de l'entitat.

 

Article 17. Funcions de la Mesa de Contractació i de la Unitat Tècnica

Són funcions, entre d'altres, de la Mesa de Contractació o en el seu cas de la Unitat Tècnica de contractació:

a) La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat, la representació i la capacitat per contractar, així com la documentació relativa a les causes d'exclusió per contractar.

b) La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica i professional.

c) Notificació dels defectes esmenables i determinació dels empresaris admesos o no admesos a la licitació.

d) La valoració de les ofertes.

e) La celebració de l'obertura pública de les ofertes econòmiques.

f) La valoració de les ofertes anormals o desproporcionades.

g) L'elevació de la proposta d'adjudicació del contracte a l'òrgan de contractació.

h) Quantes funcions siguin necessàries per a la qualificació i valoració de les proposicions, així com per a formular una proposta d'adjudicació i aquelles altres que li atribueixin les presents.

Els membres de la mesa de contractació tenen dret a emetre el seu parer quan sigui contrari al de la majoria i a que consti en acta el seu parer raonat.

 

Article 18. Propostes d'adjudicació

En les propostes d'adjudicació que es formulin a l'emparament de les presents IIC, figurarà l'ordre de prelació dels licitadors que han formulat una proposta admissible, amb les puntuacions que han obtingut.

 

 

CAPÍTOL II

DELS CONTRACTISTES

 Secció Primera

Capacitat dels contractistes

 

Article 19. Aptitud per contractar

Podran celebrar els contractes regulats a les presents IIC les persones naturals o jurídiques que compleixin amb els requisits establerts als arts 54 i següents TRLCSP. Aquests requisits hauran de concórrer en el contractista en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes.

Quan concorri algú, en nom o representació d'una persona física o jurídica, ha de justificar documentalment que està facultat per això mitjançant els corresponents poders. Així mateix, els empresaris han de tenir l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que aquest s'extingeixi, sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.

 

Article 20. Acreditació de la capacitat d'obrar

Els contractistes hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la seva representació en tots els procediments d'adjudicació regulats en les presents IIC. La forma d'acreditar aquesta capacitat serà l'establerta al TRLCSP o qualsevol altra que específicament es pugui establir als Plecs.

Malgrat això per als contractes menors s'entendrà acreditada la capacitat de l'empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent.

 

Article 21. Prohibicions de contractar

En cap cas podran contractar amb l'entitat, quedant excloses de la participació en els procediments de licitació, les persones en les que concorri alguna de les causes de prohibició de contractar previstes al TRLCSP.

 

Article 22. Solvència econòmica i financera del candidat

Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera per a l'execució del contracte, que s'entendrà com l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte.

El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada contracte, i la seva exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada.

Si, per una raó justificada, el licitador no es troba en condicions de presentar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri adequat.

L'òrgan de contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera que estableix el TRLCSP o aquells altres que consideri adients. En qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera hauran de figurar en els documents que regeixin la licitació.

 

Article 23. Solvència tècnica o professional

Els licitadors hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional per a l'execució del contracte, que s'entendrà com la capacitació tècnica o professional per a la seva adequada execució, bé per disposar d'experiència anterior en contractes similars o bé per disposar del personal i mitjans tècnics suficients.

L'òrgan de contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional que estableix el TRLCSP o aquells altres que consideri adients.

En qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional hauran de figurar en els documents que regeixin la licitació.

En tot cas, d'acord amb el que estableix l'article 11.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), en els contractes d'obra el valor estimat dels quals no superi els 80.000 euros i en la resta de contractes el valor estimat dels quals no superi els 35.000 euros, els licitadors romanen exempts d'acreditar la seva solvència, llevat que als plecs del contracte s'estableixi el contrari.

 

 

TÍTOL TERCER

ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES

 

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS COMUNS ALS CONTRACTES REGULATS EN AQUESTES IIC

 Secció Primera

De l'expedient de contractació

 

Article 24. Inici, contingut i aprovació de l'expedient.

Tot contracte subjecte a les presents IIC li precedirà la tramitació d'un expedient de contractació, que estarà integrat pels documents esmentats en els articles corresponents a cadascun dels procediments i en el qual es justificarà la necessitat o conveniència de les prestacions objecte del contracte per a la satisfacció de les finalitats.

Amb l'excepció dels contractes adjudicats a través del procediment d'adjudicació directa en els que la tramitació de l'expedient serà de conformitat amb allò que preveuen les presents IIC, o en els contractes derivats d'un acord marc que s'estarà al que estableixi aquest, per a la resta de contractes adjudicats mitjançant les presents IIC s'iniciarà un expedient que contindrà, com a mínim, la següent informació:

a) Informe justificatiu exposant les necessitats, característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte

b) Plec de clàusules particulars

c) Plec de prescripcions tècniques

d) Si escau designació dels òrgans que assisteixen a l'òrgan de contractació

 Secció Segona

Plec de Clàusules Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques i Contracte

 

Article 25. Plec de Clàusules Particulars i contracte

En tot procediment de licitació a excepció dels d'adjudicació directa per raó de l'import, es fixaran prèviament a un document denominat Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) els pactes i condicions de caràcter tècnic, jurídic i econòmic definidors dels drets i obligacions de les parts que regiran la licitació.

Els PCP hauran d'establir els criteris d'adjudicació dels contractes, la ponderació atribuïda a cadascun dels criteris de valoració establerts, hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació i han d'estar a disposició de tots els/les interessats/des mitjançant la seva publicació al Perfil del Contractant.

Les clàusules del PCP es consideraran sempre i en tot cas part integrant del contracte, que haurà de respectar el contingut d'aquestes.

Els plecs de clàusules administratives particulars, en tot cas seran aprovades per l'òrgan de contractació, i tanmateix haurà de tenir, com a mínim, el següent contingut:

a) Definició de l'objecte del contracte

b) Característiques bàsiques del contracte

c) Drets i obligacions específiques de les parts del contracte

d) Condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regeixen la licitació i el contracte

e) Procediment i forma d'adjudicació

f) Documents a presentar pels licitadors, així com la forma i el contingut de les proposicions

g) Criteris d'adjudicació i ponderació d'aquests criteris, i els criteris per determinar les ofertes anormalment baixes o desproporcionades

h) En el seu cas, règim d'admissió de variants, alternatives o millores

i) Garanties que han de constituir-se, si escau

j) Sistema de revisió de preus, en el seu cas

k) La identificació de l'òrgan amb competència en matèria de comptabilitat pública, de l'òrgan de contractació i del destinatari de les factures derivades del contractes

l) Mesa de contractació o unitat tècnica que, en el seu cas, hagi d'assistir l'òrgan de contractació

Els contractes subjectes a les presents IIC s'hauran de formalitzar, necessàriament, per escrit, a excepció dels contractes adjudicats per procediment d'adjudicació directa.

 

Article 26. Plec de Prescripcions Tècniques

Els Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) hauran de ser elaborats pels tècnics de l'entitat responsables del control de l'execució del contracte amb la coordinació, si escau, de l'àrea jurídica, havent de contenir les especificacions tècniques necessàries per l'execució del contracte.

 

 

CAPÍTOL II

NORMES DE PUBLICITAT I TERMINIS DE CONCURRÈNCIA

 

Article 27. Normes de publicitat

Les licitacions, amb les excepcions de les que es detallaran, s'anunciaran al Perfil del Contractant de l'entitat mantenint-se l'anunci fins a l'adjudicació del contracte, garantint així el principi de publicitat.

El termini de difusió pública de la informació contractual es mantindrà un mínim de sis (6) mesos a comptar des de la data d'adjudicació del contracte.

Així mateix, l'entitat podrà publicar al Perfil del Contractant l'anunci previ indicatiu que es mantindrà en difusió pública durant els dotze (12) mesos següents. Als efectes de la reducció d terminis de concurrència establerts en les presents IIC, l'anunci previ indicatiu caldrà que hagi estat publicat amb un mínim de vint (20) dies hàbils d'antelació a l'anunci de licitació que s'escaigui.

Les convocatòries de licitacions s'anunciaran mitjançant anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya quan l'import de la licitació sigui igual o superior a 100.000 euros. Aquests anuncis seran vinculants a efectes de determinació de terminis.

En els procediment d'adjudicació directa i negociat sense publicitat regulats en aquestes IIC no requeriran cap tipus d'anunci de licitació.

Les adjudicacions dels contractes regulats a les presents IIC, a excepció dels adjudicats pel procediment d'adjudicació directa, s'anunciaran al Perfil del Contractant de l'entitat en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar de la data d'adjudicació de cada contracte.

En qualsevol cas les despeses de publicitat tant de la convocatòria com de l'adjudicació del contracte aniran a càrrec de l'adjudicatari definitiu.

28.1. Terminis de concurrència

a) En els procediments oberts el termini mínim per a la presentació de les ofertes serà de vint-i-cinc (25) dies pels contractes d'obres i de quinze (15) dies per a la resta de contractes, a partir de l'endemà del dia de la data de publicació de l'anunci.

b) En els procediments restringits el termini mínim per la presentació de les sol·licituds de participació serà de quinze (15) dies a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci. En aquests procediments, el termini mínim de presentació de les ofertes per part dels candidats seleccionats serà de deu (10) dies a comptar des de la data d'enviament de la invitació.

c) Els terminis regulats en els dos punts anteriors podran ser reduïts a la meitat en cas d'urgència degudament justificada i motivada a l'expedient de contractació

d) En els procediments negociats el termini de consulta i presentació es determinarà en cada cas al Plec de Clàusules Particulars i en la carta d'invitació als candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors, que no podrà ser mai inferior a deu (10) dies.

 

 

TÍTOL QUART

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

 

CAPÍTOL I

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

 

Els contractes regulats en aquestes IIC s'adjudiquen d'acord amb algun dels procediments que es detallen a continuació:

a) Procediment obert

b) Procediment negociat

c) Procediment de contractació menor o d'adjudicació directa

d) Acord marc

 

Article 28. Procediment obert

En el procediment obert tot licitador interessat que reuneixi els requisits de capacitat i solvència establerts al Plec de Clàusules Particulars podrà presentar ofertes, quedant exclosa tota negociació dels termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors.

28.1. Desenvolupament del procediment obert

El procediment obert s'ajustarà als següents tràmits:

a) Informe justificatiu d'inici d'expedient

b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques

c) Anunci de licitació

d) Obertura de la documentació administrativa

e) Obertura de la documentació avaluable mitjançant judicis de valor

f) Obertura de la documentació avaluable mitjançant fórmules

g) Valoració de les ofertes 

h) Proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica

i) Resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació, prèvia constitució de la garantia definitiva si escau

j) Publicació de l'adjudicació al Perfil del Contractant i al DOGC, quan correspongui

k) Formalització del contracte

 

Article 29. Procediment negociat

Aquest procediment negociat és un procediment d'adjudicació on l'entitat pot consultar i negociar les condicions dels contractes amb varis empresaris de la seva elecció, i selecciona l'oferta de forma justificada i d'acord als criteris establerts al Plec de Clàusules Particulars.

Es podrà optar per aquest procediment en aquells supòsits en què el TRLCSP l'admet, i caldrà justificar degudament a l'expedient l'elecció d'aquest procediment.

L'adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s'haurà d'ajustar als següents tràmits:

a) Informe justificatiu d'inici d'expedient.

b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques.

c) Enviament de les invitacions: a un mínim de 3 empresaris sempre que sigui possible.

d) Presentació d'ofertes en les condicions i terminis indicats a la invitació.

e) Recepció d'ofertes: s'iniciarà el procés de negociació amb els licitadors.

f) Proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica.

g) Resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació.

h) Publicació de l'adjudicació al Perfil del Contractant.

i) Formalització del contracte, prèvia constitució de la garantia definitiva si escau.

 

Article 30. Procediment d'adjudicació directa

Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d'adjudicació directa quan el valor estimat del contracte sigui inferior o igual a 50.000,00 eur.

30.1. Desenvolupament del procediment d'adjudicació directa per raó d'import

Un cop completada la preparació del contracte d'acord amb allò previst al Títol III d'aquestes IIC, l'adjudicació d'un contracte requereix la realització dels següents tràmits:

a) Sol·licitud: En aquest procediment cal sol·licitar ofertes, a un mínim de 3 operadors econòmics capacitats per a la realització del contracte, sempre que sigui possible. Es podrà convidar a un nombre inferior de candidats, en tot cas, quan per raons tècniques o artístiques, o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de drets d'exclusivitat, el contracte només es pot encomanar a un empresari o professional determinat.

b) Capacitat d'obrar. S'entén acreditada la capacitat d'obrar de l'empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre que aquesta reuneixi i contingui les dades i els requisits establerts en la normativa que regula el deure d'expedir i lliurar la factura. En qualsevol cas, l'entitat pot requerir, en qualsevol moment, al contractista que acrediti la seva capacitat.

c) Finalització. La contractació finalitza amb l'aprovació de la factura per part de l'òrgan competent de l'entitat, de manera que així queda aprovada la despesa.

Els contractes amb un import inferior o igual a 18.000eur, no li serà d'aplicació les normes contingudes en la present secció, i en aquest sentit, les obligacions derivades d'aquest negocis jurídics quedaran perfeccionats amb la simple presentació del pressupost i/o factura corresponent.

Per aquest tipus de procediment se seguiran els procediments i protocols interns de l'entitat.

 

Article 31. Procediment per a la contractació derivada d'un acord marc

En procediments derivats d'acord marc s'adjudicaran de conformitat amb les condicions establertes en aquest acord, sense que sigui necessari convocar els contractistes a una nova licitació.

31.1. Desenvolupament del procediment per a la contractació derivada d'un acord marc

L'adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s'haurà d'ajustar als següents tràmits:

a) Es convidarà per escrit o a través d'un mitjà on quedi constància totes les empreses amb les quals s'hagués formalitzat l'acord marc per tal que presentin les ofertes degudament a l'expedient, no estendre la consulta a la totalitat d'empresaris que siguin present a l'acord marc, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres d'ells.

b) Les empreses hauran de presentar les seves ofertes per escrit en les condicions i terminis indicats en les invitacions.

c) Proposta d'adjudicació en base als criteris de valoració establerts a l'acord marc, de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica en el cas que s'hagi constituí algun d'aquests òrgans. En el seu defecte, la proposta esmentada serà realitzada pels serveis tècnics.

d) Resolució de l'adjudicació per part de l'òrgan de contractació.

e) Publicació de l'adjudicació al Perfil del contractant.

f) Formalització del contracte.

 

 

CAPÍTOL II

DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

 

Article 32. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les presents IIC

Les proposicions dels interessats s'ajustaran al que es prevegi al Plec de Clàusules Particulars i la seva presentació suposarà l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap reserva.

 

Article 33. Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables

Per a la qualificació de la documentació presentada pels licitadors es seguirà el següent procediment:

- La documentació administrativa presentada pels licitadors serà qualificada per la Mesa de Contractació o per la Unitat Tècnica de contractació en acte no públic, procedint-se a l'obertura del sobre que la contingui.

- Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es comunicarà per escrit als licitadors afectats, concedint-se un termini no superior a tres (3) dies hàbils per què els licitadors els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de Contractació o Unitat Tècnica. Així mateix, i a l'efecte de verificar l'eventual concurrència de prohibicions de contractar, es podrà requerir al licitador la presentació de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests. Aquest requeriment s'haurà de complimentar en el termini màxima de tres (3) dies hàbils.

- Procedirà la no admissió al procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

- Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions, es procedirà a determinar les empreses que s'ajusten als criteris de selecció fixats en el Plec de Clàusules Particulars, amb pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, els rebutjats i sobre les causes dels seu rebuig.

 

Article 34. Valoració de les proposicions i obertura pública de l'oferta econòmica

La valoració de les proposicions i la selecció de l'oferta més avantatjosa es farà seguint els criteris vinculats a l'objecte del contracte, que es detallaran als Plecs de Clàusules Particulars, i que hauran de garantir en tot moment el respecte als principis de transparència, d'igualtat de tracte i no discriminació i d'avaluació en condicions de competència efectiva. Es donarà prioritat als criteris que puguin quantificar-se per referència a factors objectius i ser expressats en xifres o percentatges.

Quan només es faci servir un criteri d'adjudicació aquest haurà de ser necessàriament l'econòmic. En aquest cas es donarà la puntuació màxima al preu més baix.

Quan es prengui en consideració més d'un criteri d'adjudicació, caldrà que els Plecs de Clàusules Particulars estableixin la ponderació relativa atribuïda a cada un d'ells, que podrà expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud adequada. Si per raons justificades no fos possible la ponderació dels criteris escollits, aquests s'enumeraran per ordre decreixent en importància.

 

 

CAPÍTOL III

DE L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES

 

Article 35. Adjudicació

L'entitat requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa perquè en el termini màxim de deu (10) dies hàbils presenti la documentació justificativa d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i la resta de documentació que s'indiqui al Plec de Clàusules Particulars.

En els procediments d'adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofert, l'adjudicació caldrà realitzar-la en el termini màxim d'un (1) mes, llevat que en el Plec de Clàusules Particulars se n'estableixi un altre de superior, a comptar des del dia següent a l'obertura pública de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de procediments.

En els procediments on es valori l'oferta amb més d'un criteri l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de tres mesos, llevat que en el Plec de Clàusules Particulars se n'estableixi un altre de superior, a comptar des del dia següent de l'obertura pública de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de procediments.

Transcorreguts els terminis assenyalats per l'adjudicació sense que s'hagi dictat l'acord d'adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta.

L'òrgan de contractació de l'entitat resoldrà sobre l'adjudicació, prèvia acreditació del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i en el seu cas, constitució de la corresponent garantia, i la resta de documentació requerida per la mesa de contractació en la seva proposta d'adjudicació, que farà en favor de la proposició globalment més avantatjosa. Només procedirà declarar desert el procediment si cap de les propostes dels licitadors no s'adequa a les bases de contractació.

El resultat de l'adjudicació es notificarà al licitador adjudicatari i a la resta de licitadors, i es publicarà en el Perfil del Contractant.

 

Article 36. Formalització del contracte

El contracte s'haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts, en el termini màxim d'un (1) mes a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació.

Quan per causes imputables al contractista no s'hagi formalitzat el contracte dins del termini indicat l'entitat contractant podrà acordar resoldre l'adjudicació, confiscarà la garantia en cas d'haver-ne una constituïda i podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos l'òrgan de contractació podrà adjudicar el contracte a la següent oferta més avantatjosa.

Així mateix, quan es tracti de continuar l'execució d'un contracte ja iniciat i que s'hagi declarat resolt, l'òrgan de contractació podrà procedir a l'adjudicació del contracte i consegüent formalització amb el licitador que hagués presentat la segona oferta més avantatjosa en el procediment de licitació.

 

Article 37. Devolució de la documentació presentada

Una vegada adoptat l'acord d'adjudicació per l'òrgan de contractació, i prèvia sol·licitud dels licitadors, s'ha de retornar la documentació presentada. L'entitat contractant es reserva la facultat de destruir tota aquella documentació que no hagi estat retirada en el termini de tres (3) mesos des de la data de notificació de la resolució d'adjudicació.

 

Article 38. Remissió a òrgans o Registres Públics

L'entitat contractant procedirà a comunicar els contractes que formalitzi als Registres Públics que corresponguin i resta d'organismes de control, de conformitat amb el que estableix el TRLCSP.

 

 

QUADRE EXPLICATIU: DELIMITACIÓ ENTRE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA I NO HARMONITZADA (per raó d'import)1

 CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA

(Adjudicació conforme a TRLCSP i Directiva 2014/24/UE)

Contractes d'obres

Igual o més de 5.225.000 eur

Contractes de serveis enumerats en l'Annex XIV de Directiva 2014/24/UE

Igual o més de 750.000 eur

Contractes de subministrament i la resta de serveis

Igual o més de 209.000 eur

 

CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ NO HARMONITZADA

(Adjudicació conforme a les Instruccions Internes de Contractació)

Contractes d'obres

Menys de 5.225.000 eur

Contractes de serveis enumerats en l'Annex XIV de Directiva 2014/24/UE

Menys de 750.000 eur

Contractes de subministrament i la resta de serveis

Menys de 209.000 eur

 

 

Criteris elecció procediment de contractació segons quantia

Valor estimat del contracte

Tipus

Actuacions

Entre 0 i 18.000 eur

Procediment intern : Contracte menor

Pressupost + factura

Entre 18.000,01 eur i 50.000 eur

Article 31: Adjudicació directa

Expedient: 3 pressupostos

Entre 50.000,01 eur i 100.000 eur

Article 28: Procediment obert2

Expedient: Plecs + publicació a PC

A partir de 100.000,01 eur

Article 28: Procediment obert3

Expedient: Plecs + publicació a PC + BOP/DOGC

 

1 La resta de contractes de regulació harmonitzada per raó diferent que la de l'import venen definits en el TRLCSP. Per altra banda, tots els imports del present quadre es corresponen amb el valor estimat de contracte (IVA no inclòs) i queden subjectes a les modificacions legislatives que es produeixin.

2 Es podrà utilitzar el procediment negociat en els supòsits que admet la legislació vigent

3 Es podrà utilitzar el procediment negociat en els supòsits que admet la legislació vigent

 

Vielha, 16 de setembre de 2016

 

Carlos Barrera Sánchez

President