Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE pel qual es notifica la imposició d'una sanció administrativa en un expedient sancionador (exp. X2016001831)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Masnou
Conforme als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999), es fa pública la notificació de la imposició d'una sanció administrativa de l'expedient sancionador que s'indica, dictada per l'Autoritat competent, a la persona física o jurídica que a continuació es relaciona, ja que intentada la notificació en l'última adreça coneguda d'aquesta, no s'ha pogut practicar.

Interessat: Cristian Gonzalez Galvez (77.618.8XXX)

Resolució: Imposició d'una sanció administrativa de 75,00 euros, com a responsable d'una infracció lleu de tercer grau en matèria de begudes alcohòliques a la via pública, tipificada a l'article 19.2.a de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, la venda i el consum de begudes alcohòliques del terme municipal del Masnou, consistent en consumir en grup begudes alcohòliques a la via pública deteriorant la salubritat de l'entorn.

Expedient: Comunitat i Persones X2016001831

Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació.

Es comunica a l'interessat que, per tenir coneixement del contingut íntegre de l'esmentada notificació, pot comparèixer a les oficines municipals del Departament de Salut Pública de l'Àrea de Comunitat i Persones de l'Ajuntament del Masnou, c/ Roger de Flor, 23 del Masnou, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00.

 

El Masnou, 16 de setembre de 2016

 

Jaume Oliveras Maristany

Alcalde