Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte del refermat de diversos carrers de la serra de Senferm, barri de l'Estadi i polígon industrial Mas Beuló
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vic
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 14 de setembre de 2016, va prendre el següent acord:

PRIMER. Aprovar definitivament el projecte del refermat de diversos carrers de la Serra de Senferm, barri de l'Estadi i polígon industrial Mas Beuló, redactat per l'oficina tècnica municipal.

 

SEGON. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis físic i electrònic d'aquest ajuntament, en compliment del que disposa l'art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

 

Vic, 16 de setembre de 2016

 

La secretària

 

P. s.


Joan Costa Rosell

Vicesecretari