Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 15 de setembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Tordera
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 21 de juliol de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord següent:
Exp.: 2014/54494/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a l'homogeneïtzació de les dimensions de les finques mínimes en el sòl urbà i urbanitzable, al terme municipal de Tordera

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a l'homogeneïtzació de les dimensions de les finques mínimes en el sòl urbà i urbanitzable, de Tordera, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, amb el benentès que la zona T8 I04 Transformació Elèctrica identificada en el plànol d'àmbit queda exclosa de l'àmbit de la modificació.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Tordera.
Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/54494/B&set-locale=ca
Barcelona, 15 de setembre de 2016M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de BarcelonaAnnex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a l'homogeneïtzació de les dimensions de les finques mínimes en el sòl urbà i urbanitzable, de Tordera
(Vegeu la imatge al final del document)