Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre licitació d'un contracte d'arrendament
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Consell General d'Aran
El Ple del Conselh Generau d'Aran, en sessió ordinària de 12 de setembre de 2016, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars, així com la convocatòria simultània de la tramitació ordinària del procediment obert per a la contractació de l'arrendament que es detalla a continuació:

 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Conselh Generau d'Aran

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de la corporació

c) Número d'expedient: CGA 2016/009/IGB-L (P)

 

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Arrendament de negoci de l'alberg Era Garona per a la seva gestió i explotació

b) Lots: No procedeix

c) Lloc d'execució: Val d'Aran

d) Durada: 8 anys + 2 anys pròrroga

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Mesa de contractació: sí

d) Criteri d'adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació que es puntuaran de la següent forma:

 

P= 0,3 * Pf + 0,7 * Pjv (essent Pf la puntuació dels criteris avaluables mitjançant fórmules i Pjv la puntuació dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor)

 

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d'adjudicació seran els següents:

- Criteris avaluables mitjançant fórmules: es valorarà fins un màxim de 100 punts. Aquest apartat es desglossa en:

- Millora de l'import del cànon a abonar: es valorarà amb un màxim de 5 punts

- Rebaixa en la subvenció a aportar pel Conselh Generau d'Aran: es valorarà amb un màxim de 95 punts

- Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: es valorarà fins un màxim de 100 punts. Aquest apartat es desglossa en:

- Nivell d'organització tècnica de l'empresa, de la gestió de l'alberg i metodologia de treball: fins un màxim de 50 punts

- Proposta d'obres de millora de les instal·lacions: fins un màxim de 50 punts

 

4. Pressupost base de la licitació

a) Arrendament: 6.000,00 eur anuals, IVA exclòs

b) IVA corresponent: S'haurà d'indicar com a partida independent l'import de l'IVA

 

5. Garanties

a) Garantia provisional: no se n'exigeix

b) Garantia definitiva: dues (2) anualitats del cànon

 

6. Obtenció de documentació i informació

a) Documentació: a la seu del Conselh Generau d'Aran [passeg dera Libertat, núm. 16, 25530 Vielha; telèfon 973.641.801] de 8 a 15 hores de tots els dies hàbils, excepte dissabtes, durant el termini de presentació de propostes (contractacion@aran.org).

b) Perfil del Contractant: http://perfilcontractantaran.semicinternet.com/

c) Data límit d'obtenció de la documentació: fins tres (3) dies de la data de presentació de propostes

d) Visita de les instal·lacions: es durà a terme el dia 3 d'octubre de 2016 a les 10.00 hores

 

7. Requisits específics del licitador

a) Classificació: no se n'exigeix

b) Altres requisits:

- Solvència econòmica i financera de l'empresari: es considerarà que existeix si es compleixen els següents requisits:

- Que el volum de negoci, referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres exercicis, sigui superior a nou-cents mil euros (900.000,00 eur)

- Que el fons de maniobra de l'empresa durant el darrer exercici sigui positiu. El fons de maniobra resulta de la següent operació:

Fons de maniobra = Actiu corrent _ Passiu corrent

- Solvència tècnica o professional de l'empresari, que s'acreditarà a través dels mitjans següents:

- Relació de contractes de serveis efectuats durant els cinc (5) últims anys que inclogui l'import, les dates i el destinatari, públic o privat, degudament acreditats, amb un mínim executat durant l'any de superior execució del període indicat abans de quatre-cents vint mil euros (420.000,00 eur)

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa durant els tres (3) últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent. Aquest personal podrà ser propi o subcontractat

- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal i en particular del personal responsable de l'execució del contracte

 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: en el termini dels trenta (30) dies naturals posteriors, a comptar des de l'endemà d'aquest anunci al DOGC i al perfil del contractant

b) Documentació a presentar: consultar el Plec de clàusules. La proposta econòmica s'ajustarà al model inclòs al Plec de clàusules

c) Lloc de presentació: Registre General del Conselh Generau d'Aran, Passeg dera Libertat, núm. 16, 25530 Vielha

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant els tres (3) mesos següents a l'obertura de les propostes

 

9. Obertura de les ofertes

a) Lloc: seu del Conselh Generau d'Aran

b) Data: Prèvia convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors, el PRIMER dia hàbil següent al de la finalització del termini d'esmena de defectes, en acte públic, segons allò especificat a la clàusula vintena del Plec

c) Hora: les 12 hores

 

10. Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 600,00 eur

 

Vielha, 15 de setembre de 2016

 

Carlos Barrera Sánchez

Síndic d'Aran