Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre segona aprovació inicial del Projecte d'accessos als horts del poble, 2a fase
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vilamalla
La Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de setembre de 2016, va acordar aprovar el projecte que s'esmenta a continuació redactat per l'empresa E.P. Enginyeria Grup7 SL:

- Projecte d'accessos dels Horts del poble 2ona fase. Municipi de Vilamalla

S'exposa el projecte al públic durant el termini de trenta dies (hàbils), comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al BOP durant el qual podrà ser examinat i es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents. En el supòsit de què dins el termini d'informació pública no se'n presentin aquest acord

quedarà elevat a definitiu sense necessitat de nou acord de la Junta.

L'expedient es pot consultar a les oficines municipals situades a la Plaça de la Font s/n dins l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 8 a les 15 hores i els dilluns a la tarda de 16h a 18,30h.

 

Vilamalla, 15 de setembre de 2016

 

L'alcalde, signatura il·legible