Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte executiu dels parcs els Pinetons i Pompeu Fabra
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Cardedeu
La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 15 de setembre de 2016, va acordar APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU DELS PARCS ELS PINETONS I POMPEU FABRA, DE CARDEDEU, pel que es fa pública la part resolutiva:

 

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte Executiu dels Parcs Els Pinetons i Pompeu Fabra a Cardedeu.

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del Projecte Executiu dels Parcs Els Pinetons i Pompeu Fabra de Cardedeu, de conformitat amb el previst a l'article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu.

 

Cardedeu, 15 de setembre de 2016

 

Enric Olivé i Manté

Alcalde