Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE relatiu a l'aprovació inicial del protocol d'assetjament
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Argentona
El Ple Corporatiu en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2016 va acordar aprovar inicialment i, en cas que el termini d'informació pública no es presentin al·legacions o suggeriments, definitivament el protocol d'Assetjament de l'Ajuntament d'Argentona.

El que s'exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, als efectes d'al·legacions o suggeriments per a les persones interessades, a comptar de l'endemà de l'última publicació del present edicte en el BOP o en el DOGC.

 

Argentona, 15 de setembre de 2016

 

L'alcalde, signatura il·legible