Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 15 de novembre de 2016, de notificació en procediment relatiu a requeriments de justificació econòmica d'una subvenció per a la contractació laboral de persones joves desocupades d'entre 18 i 30 anys, participants del Fem Ocupació per a Joves, en la convocatòria per a l'any 2013 i la convocatòria anticipada per a l'any 2014
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Atès que no s'ha pogut notificar els actes administratius que es detallen, es fa públic que el Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha requerit a les entitats, relacionades a l'annex, la documentació econòmica envers a la subvenció del programa anteriorment esmentat.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12 de 14.1.1999), es notifica a les persones interessades el requeriment esmentat i se'ls comunica que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre del mateix, poden comparèixer, en el termini de 10 dies, a les dependències del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a Lleida, carrer General Brito, núm. 3, 3a planta, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb els articles 71 i 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12 de 14.1.1999), en cas que no presenteu aquesta documentació es considerarà que heu desistit de la vostra petició i es dictarà la resolució expressa de la declaració d'aquesta circumstància.
Barcelona, 15 de novembre de 2016
Montserrat Penalva Garcia

Subdirectora general de Verificació i SupervisióANNEX
Número d'expedient: E-FOJ-135-2013

Entitat: LA TAQUERIA LLEIDA, SCP

NIF: J25775024

Acte administratiu que s'identifica: Requeriment de documentació de justificació econòmica.
Número d'expedient: E-FOJ-244-2013

Entitat: LA TAQUERIA LLEIDA, SCP

NIF: J25775024

Acte administratiu que s'identifica: Requeriment de documentació de justificació econòmica.
Número d'expedient: E-FOJ-357-2013

Entitat: LA TAQUERIA LLEIDA, SCP

NIF: J25775024

Acte administratiu que s'identifica: Requeriment de documentació de justificació econòmica.