Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre interposició d'un recurs contenciós administratiu (exp. 465/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SECCIÓ CINQUENA

Recurs ordinari (Llei 1998) 465/2016 FASE: AQ

Part actora: MARFINA BUS, S.A.

Representant de la part actora: LEOPOLDO RODES MENENDEZ

Part demandada: UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Representant de la part demandada:La lletrada de l'Administració de justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

FA SABER: Que MARFINA BUS, S.A. ha interposat un recurs contenciós administratiu, al qual ha correspost el número 465/2016, contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic número 116/2016, de 29 d'agost per la qual s'estima el recurs interposat contra l'adjudicació del contracte de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La qual cosa es fa pública, a l'efecte del que preceptua l'article 47 de la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció. La publicació d'aquest edicte serveix de citació a termini per a les persones a favor de les quals es derivin drets del mateix acte administratiu objecte de recurs i, així mateix, a les que puguin tenir-hi un interès directe, professional o econòmic per tal que, si així ho desitgen, puguin personar-se en aquestes actuacions en la forma legal fins al moment que se les citi a termini per contestar a la demanda.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

Carmen García Madorell

Lletrada de l'Administració de justícia