Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 15 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió d'Urbanisme d'Aran referent al municipi de Vielha e Mijaran
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
El 8 de novembre de 2016, l'Ajuntament de Vielha e Mijaran ha presentat al registre del Servei d'Urbanisme d'Aran, el document tècnic i el suport informàtic digital degudament diligenciats amb l'acord d'aprovació inicial i provisional; esmenant la diligència actual; per tant, és procedent publicar l'acord de la Comissió d'Urbanisme d'Aran, de 2 de novembre de 2016.

 

La Comissió d'Urbanisme d'Aran, en la sessió de 2 de novembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 060533 / V

Modificació de les Normes subsidiàries i complementàries a l'article 148.6 al PMU 2.1 Coto Março, al terme municipal de Vielha e Mijaran

 

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió d'Urbanisme d'Aran acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries i complementàries a l'article 148.6 al PMU 2.1 Coto Março, de Vielha e Mijaran, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, tot incorporant d'ofici les prescripcions següents:

- S'incorpora una lletra e) a l'article 148.6 de les Normes subsidiàries i complementàries de planejament en allò relatiu al PMU 2.1, que estableix el següent: "Són usos admesos del sector: els residencials, hoteler i els que estableixi el document de Pla de millora urbana". També caldrà esmenar el text que conté el plànol d'ordenació núm. 6".

- S'identifiqui com a article 148.6 de les Normes subsidiàries i complementàries de planejament, l'article únic que es modifica.

-2 Supeditar la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la consegüent executivitat, a la presentació per part de l'ajuntament de la documentació següent:

- Cal aportar un exemplar del document tècnic i del suport informàtic digital degudament diligenciats amb l'acord d'aprovació inicial i provisional; esmenant la diligència actual.

-3 Facultar la secretària de la Comissió d'Urbanisme d'Aran perquè, un cop presentada per part de l'ajuntament la documentació esmentada en l'apartat anterior, disposi la publicació d'aquest acord i, si escau, les Normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-4 Comunicar-ho a l'ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/60533/V&set-locale=ca

 

Lleida, 15 de novembre de 2016

 

Jordina Freixanet Pardo

Secretària suplent de la Comissió d'Urbanisme d'Aran

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació de les Normes subsidiàries i complementàries a l'article 148.6 al PMU 2.1 Coto Março, de Vielha e Mijaran

 

(Vegeu la imatge al final del document)