Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 15 de novembre de 2016, pel qual es notifica la resolució d'imposició d'una multa coercitiva i ordre d'execució d'obres, corresponent a l'expedient sancionador 10/15
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
El Cap del Servei de Carreteres, ha dictat una resolució en l'expedient sancionador, les dades del qual figuren a l'annex d'aquest Edicte, ja que no s'ha pogut efectuar la seva notificació.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 58.4 i 58.5 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, es comunica a la persona interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de la resolució esmentada, pot comparèixer a les dependències del Servei Territorial de Carreteres de Lleida (Rambla d'Aragó, 4, 25002 Lleida) dins del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC, a fi i efecte de consultar l'expedient.
Lleida, 15 de novembre de 2016
Jordi Benet i Llobera

Cap del Servei Territorial de CarreteresANNEX
Expedient Sancionador núm. 10/15

Interessat: Josep Boix Argelich

Acte administratiu que es notifica: Resolució d'imposició d'una multa coercitiva i l'ordre d'execució d'obres.

Aquesta resolució no és objecte de recurs per tractar-se d'un acte d'execució forçosa d'una resolució ferma en via administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol recurs si es considera pertinent

Pagament de la sanció: caldrà fer efectiu el pagament d'aquesta sanció en els canals telemàtics de CaixaBank (internet, servicaixa i línia oberta) o en qualsevol oficina o sucursal de les entitats col·laboradores que són CaixaBank, "La Caixa" i BBVA, mitjançant la carta de pagament que es troba a la seva disposició a les oficines d'aquest Servei Territorial. Altrament es procedirà a l'exacció de l'import de la sanció per via de constrenyiment, d'acord amb el procediment del Reglament general de Recaptació.