Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació del nombre, característiques i retribucions, així com la relació de places i llocs de treball de confiança i/o assessorament especial corresponents al personal eventual
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sabadell
L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el proppassat dia 14 de novembre de 2016 adoptà, entre d'altres, els següents Acords:

 

"PRIMER.- Modificar l'acord del Ple adoptat en la sessió extraordinària de 20 de juliol de 2015, pel qual es va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual, en els termes següents:

a) Modificar la denominació de la plaça i del lloc de treball d'Assessor/a de Presidència-Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, que passa a denominar-se Assessor/a de Presidència-Promoció de la ciutat.

b) Modificar la denominació de la plaça i lloc de treball d'Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Drets Civils, que passa a denominar-se Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Cultura.

c) Crear tres places i llocs de treball de confiança i/o assessorament especial:

- Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern

- Assessor/a de Presidència-Participació

- Assessor/a de Presidència-Espai Públic

 

SEGON.- Determinar les característiques, funcions i retribucions d'aquests llocs de treball que es concreten per a cadascú d'ells en les següents:

 

A. ASSESSOR/A DE PRESIDÈNCIA-PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Personal eventual d'especial confiança i assessorament de Presidència.

Les funcions d'aquest lloc seran les de:

- Proposar la planificació i l'acció de govern de l'alcaldia d'acord amb les directrius generals emanades.

- Proposar les directrius operatives i efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, pel que fa a la promoció de la ciutat.

- Facilitar l'adequada implantació dels mandats, indicacions i instruccions del govern en els serveis de promoció de la ciutat.

- Assessorar en les politiques públiques de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, pel que fa a la promoció de la ciutat, assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern.

- Perfilar els aspectes de definició política inherents a l'actuació dels serveis de promoció de la ciutat.

- Informar de la tasca de promoció de la ciutat envers de l'autoritat delegada als òrgans municipals.

- Altres actuacions que li encomani l'alcalde en matèria de promoció de la ciutat.

La retribució d'aquest lloc de treball es determina en 44.805,60eur bruts anuals dividits en 14 pagues mensuals per import de 3.200,40eur, incloses les pagues extres.

 

B. ASSESSOR/A DE PRESIDÈNCIA-ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

Personal eventual d'especial confiança i assessorament de Presidència.

Les funcions d'aquest lloc seran les de:

- Proposar la planificació i l'acció de govern de l'alcaldia d'acord amb les directrius generals emanades.

- Proposar les directrius operatives i efectuar  el seguiment dels assumptes que gestiona l'Àrea d'acció social i cultura.

- Facilitar l'adequada implantació dels mandats, indicacions i instruccions del govern en els serveis de l'Àrea d'acció social i cultura.

- Assessorar en les politiques públiques de l'Àrea d'acció social i cultura, assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern.

- Perfilar els aspectes de definició política inherents a l'actuació dels Serveis de l'àrea d'acció social i cultura.

- Informar de la tasca de l'Àrea d'acció social i cultura envers de la autoritat delegada als òrgans municipals.

- Altres actuacions que li encomani l'alcalde en matèria d'acció social i cultura.

La retribució d'aquest lloc de treball es determina en 44.805,60eur bruts anuals dividits en 14 pagues mensuals per import de 3.200,40eur, incloses les pagues extres.

 

C. ASSESSOR/A DE PRESIDÈNCIA- COORDINADOR/A DE GOVERN

Personal eventual d'especial confiança i assessorament de Presidència.

Les funcions d'aquest lloc seran les de:

- Proposar la planificació i l'acció de govern de l'alcaldia d'acord amb les directrius generals emanades.

- Assessorar i acompanyar a l'equip de govern i a la coordinació de les diferents àrees tant en la diagnosi de necessitats, com en la planificació i/o implementació.

- Orientar i assessorar el conjunt del govern i els responsables de les àrees municipals en el disseny, desenvolupament, implantació i avaluació de polítiques públiques.

- Proposar les directrius i efectuar el seguiment amb els responsables de les diferents àrees dels assumptes relacionats amb l'acció de govern, pla de mandat i altres prioritats estratègiques.

- Facilitar l'adequada implantació dels mandats, indicacions i instruccions del govern en els serveis de les diferents àrees.

- Perfilar i assentar les bases a l'hora de desenvolupar noves polítiques públiques o reorientar-ne altres de ja existents.

- Donar suport a l'alcalde i equip de govern en el seguiment de l'estat d'execució del pressupost de coordinació de tots els àmbits així com del pla de mandat.

- Donar suport a l'alcalde i equip de govern a l'hora d'analitzar i avaluar els resultats i impactes derivats de l'actuació del govern i a l'hora d'ajustar les polítiques públiques.

- Orientar i assessorar el conjunt del govern i els responsables de les àrees municipals a l'hora de donar directrius dirigides a garantir la qualitat dels serveis públics.

- Realitzar funcions d'assistència immediata a l'alcalde.

- Altres actuacions que li encomani l'alcalde.

La retribució d'aquest lloc de treball es determina en 44.805,60eur bruts anuals dividits en 14 pagues mensuals per import de 3.200,40eur, incloses les pagues extres.

 

D. ASSESSOR/A DE PRESIDÈNCIA-PARTICIPACIÓ

Personal eventual d'especial confiança i assessorament de Presidència.

Les funcions d'aquest lloc seran les de:

- Proposar la planificació i l'acció de govern de l'alcaldia d'acord amb les directrius generals emanades.

- Proposar les directrius operatives i efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, pel que fa a la participació ciutadana.

- Facilitar l'adequada implantació dels mandats, indicacions i instruccions del govern en els serveis de participació ciutadana.

- Assessorar en les politiques públiques de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, pel que fa a la participació ciutadana, assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern.

- Perfilar els aspectes de definició política inherents a l'actuació dels serveis de participació ciutadana.

- Informar de la tasca de participació ciutadana envers de l'autoritat delegada als òrgans municipals.

- Altres actuacions que li encomani l'alcalde en matèria de participació ciutadana.

La retribució d'aquest lloc de treball es determina en 44.805,60eur bruts anuals dividits en 14 pagues mensuals per import de 3.200,40eur, incloses les pagues extres.

 

E. ASSESSOR/A DE PRESIDÈNCIA-ESPAI PÚBLIC

Personal eventual d'especial confiança i assessorament de Presidència.

Les funcions d'aquest lloc seran les de:

- Proposar la planificació i l'acció de govern de l'alcaldia d'acord amb les directrius generals emanades.

- Proposar les directrius operatives i efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a l'espai públic.

- Facilitar l'adequada implantació dels mandats, indicacions i instruccions del govern en els serveis d'espai públic.

- Assessorar en les politiques públiques de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a l'espai públic, assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern.

- Perfilar els aspectes de definició política inherents a l'actuació dels serveis d'espai públic.

- Informar de la tasca d'espai públic envers de l'autoritat delegada als òrgans municipals.

- Altres actuacions que li encomani l'alcalde en matèria d'espai públic.

La retribució d'aquest lloc de treball es determina en 44.805,60eur bruts anuals dividits en 14 pagues mensuals per import de 3.200,40eur, incloses les pagues extres.

 

TERCER.- Les despeses a les que es refereix l'apartat anterior, s'imputaran a l'aplicació pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre dels pressupostos generals d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017.

 

QUART.- Modificar, mitjançant el Pressupost general de la corporació per a l'exercici 2017, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a la creació de les corresponents places i llocs de treball de personal eventual esmentats.

 

CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el BOP i en el DOGC, en compliment del que disposa l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.."

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment al que preveu l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

Sabadell, 15 de novembre de 2016

 

Juli Fernández i Olivares

Alcalde

 

 

ANNEX I

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL

 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

PLACES

VACANTS

Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern

1

1

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Cultura

1

 

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

1

 

Assessor/a de Presidència-Promoció de la Ciutat

1

 

Assessor/a de Presidència-Participació

1

1

Assessor/a de Presidència-Àrea de Territori i Sostenibilitat

1

 

Assessor/a de Presidència-Espai Públic

1

1

Assessor/a de Grup Mpal. CiU

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. CpSBD-CAV-PA

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. C's

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. ERC-AM

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. GUANYEM

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. PP

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. PSC-CP

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. UPCS-E

1

 

TOTAL

15

3

 

 

ANNEX II

LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL

 

Denominació del lloc de treball

Jornada

Efectius

Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern

100%

0

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Cultura

100%

1

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

100%

1

Assessor/a de Presidència-Promoció de la Ciutat

100%

1

Assessor/a de Presidència-Participació

100%

0

Assessor/a de Presidència-Àrea de Territori i Sostenibilitat

100%

1

Assessor/a de Presidència-Espai Públic

100%

0

Assessor/a de Grup Mpal. CiU

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. CpSBD-CAV-PA

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. C's

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. ERC-AM

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. GUANYEM

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. PP

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. PSC-CP

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. UPCS-E

50%

1

 

 

ANNEX III

RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL

 

LLOC DE TREBALL

SOU BRUT ANUAL

Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern

44.805,60 eur

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Cultura

44.805,60 eur

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

44.805,60 eur

Assessor/a de Presidència-Promoció de la Ciutat

44.805,60 eur

Assessor/a de Presidència-Participació

44.805,60 eur

Assessor/a de Presidència-Àrea de Territori i Sostenibilitat

44.805,60 eur

Assessor/a de Presidència-Espai Públic

44.805,60 eur

Assessor/a de Grup Mpal. CiU

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. CpSBD-CAV-PA

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. C's

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. ERC-AM

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. GUANYEM

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. PP

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. PSC-CP

10.145,94 eur

Assessor/a de Grup Mpal. UPCS-E

10.145,94 eur