Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació de les plantilles de personal i la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament i dels seus organismes autònoms, corresponents a l'any 2017
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sabadell


L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el proppassat dia 14 de novembre de 2016 adoptà, entre d'altres, els següents Acords:

 

"Primer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal i relació de llocs de treball del personal al servei de la Corporació per a l'exercici 2017, que comprèn totes les places reservades a personal funcionari de carrera, al personal laboral i al personal eventual, que figura en el pressupost i que consta en els annexos 1 i 2 que s'adjunten al present acord a tots els efectes legals.

 

Segon.- Aprovar les plantilles i relacions de llocs de treball del personal al servei dels Organismes Autònoms d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els annexos 3, 4 i 5:

- Organisme Autònom de Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA)

- Organisme Autònom de l'Agència Tributària de Sabadell (ATSA)

- Organisme Autònom d'Informàtica de l'Ajuntament de Sabadell (IAS)

 

Tercer.- Publicar íntegrament la plantilla i la relació de llocs de treball del personal de la corporació al tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Si en un termini de 15 dies no se'n presentés cap, els esmentats acords restarien definitivament aprovats sense la necessitat de fer cap acord posterior.

 

Quart.- Trametre còpies certificades de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. "

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment al que preveu l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

Sabadell, 15 de novembre de 2016

 

Juli Fernández i Olivares

Alcalde

 

 

ANNEX I

 

Ajuntament de Sabadell

Plantilla anual de personal

Any 2017

 

1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI

 

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

CATEGORIA

 

GRUP

PLACES

VACANTS

HABILITACIÓ DE CARÀCTER
NACIONAL

SECRETARIA

PRIMERA

Secretari/ària General

 

A1

1

 

SEGONA

Vicesecretari/ària

 

A1

1

 

INTERVENCIÓ-TRESORERIA

PRIMERA

Interventor/a General

 

A1

1

 

Viceinterventor/a

 

A1

1

1

ÚNICA

Tresorer/a

 

A1

1

1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

TÈCNICA

-

Tècnic/a

 

A1

20

3

ADMINISTRATIVA

-

Administratiu/va

 

C1

39

7

AUXILIAR

-

Auxiliar

 

C2

208

40

SUBALTERNA

-

Subaltern/a

 

AP

174

40

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

TÈCNICA

SUPERIOR

T.S. Arquitectura

 

A1

17

3

T.S. d'Assessoria Lingüística

 

A1

1

 

T.S. Dret                                            

(1)

A1

20

11

T.S. Dret, esp. Dret Local

 

A1

5

 

T.S. Dret, esp. Dret Urbanístic

 

A1

2

 

T.S. Dret, esp. Funció Pública i Relacions Laborals

 

A1

1

 

T.S. Economia

 

A1

8

2

T.S. Educació

 

A1

1

 

T.S. Enginyeria

 

A1

5

3

T.S. Enginyeria, esp. Agronomia

 

A1

1

1

T.S. Gestió

 

A1

26

3

T.S. Medi Ambient

 

A1

1

1

T.S. Medicina                               

(1)

A1

2

1

T.S. Pedagogia

 

A1

4

2

T.S. Periodisme

 

A1

5

 

T.S. Professor Guitarra

 

A1

1

 

T.S. Professor Piano

 

A1

2

 

T.S. Psicòleg                                  

 

A1

6

4

T.S. Química

 

A1

1

1

T.S. Salut Pública-Promoció Salut

 

A1

2

2

T.S. Salut Pública-Protecció Salut

(2)

A1

5

3

T.S. Sostenibilitat

 

A1

1

1

DIPLOMADA

T.M. Acollida

 

A2

1

1

T.M. Arquitectura

 

A2

17

4

T.M. Atenció a Persones amb Discapacitat

 

A2

1

1

Treballador/a Social

 

A2

50

32

T.M. Comerç

 

A2

1

1

T.M. Comunicació

 

A2

1

 

T.M. Economia

 

A2

4

1

Educador/a Social

 

A2

31

22

T.M. Enginyeria

 

A2

12

7

T.M. Enginyeria, esp. Agronomia

 

A2

2

 

T.M. Enginyeria, esp. Electricitat/Mecànica

 

A2

1

1

T.M. Enginyeria, esp. Llicències d'Activitats

 

A2

2

 

T.M. Enginyeria, esp. Obres Públiques

 

A2

4

3

T.M. Enginyeria, esp. Prevenció de Riscos Laborals

 

A2

2

 

T.M. Enginyeria, esp. Topografia

 

A2

1

 

T.M. Enginyeria Industrial

 

A2

3

3

T.M. Gestió Documental

 

A2

1

1

T.M. Immigració i Igualtat

 

A2

1

1

T.M. Infermeria

 

A2

2

 

T.M. Medi Ambient

 

A2

2

2

T.M. Mediació Comunitària

 

A2

4

3

T.M. Mediador/a cultural del col·lectiu magrebí

 

A2

1

1

T.M. Polítiques Migratòries

 

A2

1

1

T.M. Prof. Piano

 

A2

1

 

T.M. Topografia

 

A2

1

 

Tècnic/a Mitjà/na Gestió                 

 

A2

70

19

Tècnic/a Mitjà/na, esp. Activitats i Instal·lacions Esportives

 

A2

7

3

TÈCNICA

TÈCNICA AUXILIAR

Delineant

 

C1

17

7

Laborant Laboratori

 

C1

1

 

Mestre Industrial

 

C1

1

 

Tècnic/a Auxiliar Arts Gràfiques

 

C1

3

1

Tècnic/a Auxiliar Delineant

 

C1

7

 

Tècnic/a Auxiliar Infermeria

 

C2


2

 

Tècnic/a Auxiliar Laboratori

 

C2


1

 

SERVEIS ESPECIALS

COMESES ESPECIALS

Tècnic/a Auxiliar Administració

 

C1

63

26

Tècnic Auxiliar Animació i Integració Sociocultural

 

C1

1

1

Tècnic/a Auxiliar Consum

 

C1

3

3

Tècnic/a Auxiliar Gestió

 

C1

73

13

Tècnic/a Auxiliar Inspector

 

C1

4

1

Tècnic/a Auxiliar Monitor

 

C1

3

 

Tècnic/a Auxiliar Topografia

 

C1

1

1

Tècnic/a de Convivència

 

C1

1

1

Tècnic/a de Protocol

 

C1

1

 

Tècnic/a de Teatre

 

C1

5

 

Tècnic/a de Territori

 

C1

6

5

Auxiliar Disseny Gràfic

 

C2

1

 

Auxiliar Topografia

 

C2

1

1

Majordom

 

C2

2

 

Mediador/a cultural del col·lectiu subsaharià

 

C2

1

1

Tècnic/a Auxiliar Reprografia

 

C2

1

1

Treballador/a Familiar

 

C2

6

 

POLICIA LOCAL

Intendent Major

 

A1

1

1

Intendent

 

A1

1

 

Inspector

 

A2

2

1

Sotsinspector

 

C1

3

 

Sergent

 

C1

11

1

Caporal

 

C2

23

1

Agent

 

C2

198

16

PERSONAL D'OFICIS Encarregat/da Serveis Generals

 

C1

1

 

Oficial Electricista

 

C2

1

 

Oficial Electricista- Llauner

 

C2

1

 

Oficial Jardiner

 

C2

5

 

Oficial Llauner

 

C2

1

 

Oficial Mecànic-Planxista.

 

C2

2

 

Oficial Mecànic-Xofer

 

C2

1

 

Oficial Neteja

 

C2

1

 

Oficial Oficis

 

C2

4

 

Oficial Paleta                            

 

C2

4

 

Oficial Pintor                            

 

C2

1

 

Oficial Xofer

 

C2

2

 

Oficial Xofer Grua

 

C2

1

 

Operari/ària                                               

 

AP

19

 

Operari/ària Neteja

 

AP

20

 

 

 

 

TOTAL

 

 

1295

319

 

(1) 1 plaça en procés de funcionarització

(2) 2 places en procés de funcionarització

 

2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

 

GRUP

PLACES

VACANTS

T.S. Prof. Acordió

 

A1

1

 

T.S. Prof. Acústica, Informàtica i Tecnologia Musical

 

A1

1

1

T.S. Prof. Cant

 

A1

1

 

T.S. Prof. Clarinet

 

A1

1

1

T.S. Prof. Contrabaix

 

A1

1

 

T.S. Prof. Director Cant Coral

 

A1

1

1

T.S. Prof. Director Orquestra

 

A1

1

1

T.S. Prof. Disseny Gràfic

 

A1

2

 

T.S. Prof. Educació Corporal

 

A1

1

1

T.S. Prof. Estilisme Indumentària

 

A1

1

 

T.S. Prof. Fagot

 

A1

1

 

T.S. Prof. Flauta de Bec

 

A1

1

 

T.S. Prof. Flauta Travessera

 

A1

1

 

T.S. Prof. Guitarra

 

A1

2

1

T.S. Prof. Història i Teoria de l'Art

 

A1

3

 

T.S. Prof. Il·lustració

 

A1

2

2

T.S. Prof. Informàtica i Tècniques Gràfiques

 

A1

1

1

T.S. Prof. Interpretació i Escena

 

A1

1

1

T.S. Prof. Llenguatge Musical i Matèries Teòriques

 

A1

6

1

T.S. Prof. Llengües Estrangeres Aplicades al Cant

 

A1

1

1

T.S. Prof. Dibuix i Tècniques d'Expressió Gràfica

 

A1

1

 

T.S. Prof. Mitjans Audiovisuals

 

A1

1

1

T.S. Prof. Música de Cambra

 

A1

1

 

T.S. Prof. Oboè

 

A1

1

 

T.S. Prof. Organització Industrial i Legislació

 

A1

1

1

T.S. Prof. Percussió

 

A1

1

 

T.S. Prof. Piano

 

A1

2

2

T.S. Prof. Piano-Correpetidora Cant

 

A1

1

1

T.S. Prof. Repertorista

 

A1

1

1

T.S. Prof. Saxofon

 

A1

2

1

T.S. Prof. Tècniques Expressió Gràfica

 

A1

1

 

T.S. Prof. Tècniques Il·lustració

 

A1

1

1

T.S. Prof. Trombó Vares

 

A1

1

1

T.S. Prof. Trompa

 

A1

1

1

T.S. Prof. Trompeta

 

A1

1

 

T.S. Prof. Viola

 

A1

1

 

T.S. Prof. Violí

 

A1

3

1

T.S. Prof. Violoncel

 

A1

1

1

Tècnic/a Superior Cultura

 

A1

1

 

Tècnic/a Superior Gestió

(1)

A1

2

1

Tècnic/a Superior Medicina

(1)

A1

1

 

Tècnic/a Superior Salut Pública-Protecció Salut

(2)

A1

2

 

Arquitecte Tècnic

 

A2

1

 

T.M. Prof. Clarinet

 

A2

1

 

T.M. Prof. Disseny de Moda

 

A2

1

 

T.M. Prof. Disseny Gràfic

 

A2

2

1

T.M. Prof. Flauta Travessera

 

A2

1

1

T.M. Prof. Tècniques Il·lustració

 

A2

1

1

T.M. Prof. Informàtica

 

A2

1

1

T.M. Prof. Llenguatge Musical i Matèries Teòriques

 

A2

1

 

T.M. Prof. Patronatge i Confecció

 

A2

1

1

T.M. Prof. Piano

 

A2

1

 

Tècnic/a Mitjà/na Especialista

 

A2

3

 

Educador/a

 

C1

1

 

Encarregat/da

 

C1

1

1

Oficial Primera Manteniment

 

C1

1

1

Oficial Primera Mercats

 

C1

1

1

Oficial Primera Jardiner

 

C1

1

1

Professor/a Dibuix i Pintura

 

C1

1

1

Tècnic/a Auxiliar Mestre Industrial

 

C1

1

 

Tècnic/a Auxiliar de Gestió

 

C1

2

 

Tècnic/a de Teatre

 

C1

2

2

Auxiliar Administratiu

 

C2

1

 

Oficial Electricista

 

C2

2

2

Oficial Fuster

 

C2

1

1

Oficial Il·luminació i So

 

C2

1

1

Oficial Jardiner

 

C2

1

1

Oficial Mecànic

 

C2

1

1

Oficial Oficis

 

C2

5

5

Oficial Oficis Reprografia

 

C2

1

1

Oficial Xofer

 

C2

2

2

Operari/ària

 

AP

18

14

Operari/ària Grua

 

AP

6

6

Operari/ària Neteja

 

AP

1

1

 

TOTAL

 

123

72

 

(1) 1 plaça en procés de funcionarització

(2) 2 places en procés de funcionarització

 

3. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL

 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

PLACES

VACANTS

Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern

1

1

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Cultura

1

 

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

1

 

Assessor/a de Presidència-Promoció de la Ciutat

1

 

Assessor/a de Presidència-Participació

1

1

Assessor/a de Presidència-Àrea de Territori i Sostenibilitat

1

 

Assessor/a de Presidència-Espai Públic

1

1

Assessor/a de Grup Mpal. CiU

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. CpSBD-CAV-PA

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. C's

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. ERC-AM

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. GUANYEM

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. PP

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. PSC-CP

1

 

Assessor/a de Grup Mpal. UPCS-E

1

 

TOTAL

15

3

 

TOTAL PLANTILLA 1433

TOTAL VACANTS 394

 

 

ANNEX II

 

Ajuntament de Sabadell

Relació de llocs de treball

Any 2017

 

LLOCS DE TREBALL DE DIRECCIÓ

 

Denominació del lloc de treball

Grup

CD

CE

Règim

Escala

Forma de Provisió

Tipus de lloc

Jornada

Efectius

Interventor/a General

A1

30

46.466,84

F

Habilitació nacional

Lliure designació

Singular

Completa

1

Secretari/a General

A1

30

46.466,84

F

Habilitació nacional

Lliure designació

Singular

Completa

1

Tresorer/a

A1

30

46.466,84

F

Habilitació nacional

Lliure designació

Singular

Completa

0 (*)

Viceinterventor/a

A1

30

38.652,88

F

Habilitació nacional

Lliure designació

Singular

Completa

0

Vicesecretari/ària

A1

30

31.710,00

F

Habilitació nacional

Lliure designació

Singular

Completa

0

Gerent d'Ens Dependents

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Coordinador/a d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

A1/A2

26/30

40.373,62

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Coordinador/a d'Acció Social i Cultura

A1/A2

26/27

35.472,50

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Coordinador/a de Promoció de la Ciutat i Participació

A1/A2

26/27

35.472,50

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Coordinador/a de Territori i Sostenibilitat

A1/A2

26/27

35.472,50

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Responsable Adjunt d'Espai Públic

A1/A2

26/27

35.472,50

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap de Serveis Econòmics

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap de Serveis Generals i Compres

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Acció Social

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Anàlisis i Projectes

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

A1

27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Comerç, Consum i Turisme

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Comunicació

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Cap del Servei de Cultura

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Drets Civils i Ciutadania

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Educació

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Esports

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Gabinet d'Alcaldia

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Habitatge

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Informació de Base

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei d'Obres d'Equipaments

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Transparència i Organització

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Participació i Atenció Ciutadana

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Planificació Estratègica i Territorial

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Cap del Servei de Planificació Urbanística

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Recollida i Tractament de Residus i Neteja Viària

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Recursos Humans

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Salut

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap del Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

A1/A2

26/27

23.542,82

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Cap Programa

A1/A2

26

22.257,62

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

10

Cap Programa

A1/A2

26

22.257,62

L

 

Concurs

Genèric

Completa

3

  


 


 


 


 


 


 
TOTAL

42

 

(*): Nomenament accidental d'una funcionària de carrera

 

LLOCS DE TREBALL DE COMANDAMENT

 

Denominació del lloc de treball

Grup

CD

CE

Règim

Escala

Forma de Provisió

Tipus de lloc

Jornada

Efectius

Cap d'Administració

A1

24

19.617,64

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Cap de Prevenció de Riscos Laborals

A1/A2

24

19.617,64

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Cap secció

A1/A2

24

19.617,64

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

44

Cap secció

A1/A2

24

19.617,64

L

 

Concurs

Genèric

Completa

2

Cap secció

C1

22

19.617,64

F/L

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

6

Cap Negociat Tècnic

A1/A2

22

13.538,28

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

23

Cap Negociat Tècnic

A1

22

13.538,28

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Cap Negociat Administratiu

C1/C2

18

10.117,52

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Responsable PRODEP

A2

22

13.538,28

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Responsable Tècnic/a

A2

20

10.496,22

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

11

Coordinador/a de Districtes

A2/C1

18

14.459,48

F

Adm. General/Especial

Concurs

Singular

Completa

4

Cap Equipament

A2/C1

18

10.626,56

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Cap Unitat

A2/C1

18

10.626,56

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

8

Responsable de Sabadell Atenció Ciutadana

C1

22

22.257,62

F

Adm. General/Especial

Concurs

Singular

Completa

1

Cap de Protocol

A2/C1

18

10.117,52

F

Adm. General/Especial

Concurs

Singular

Completa

0

Cap Brigades

C1/C2

18

10.117,52

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Cap Oficina

C1/C2

18

10.117,52

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Cap Tècnic

C1/C2

18

10.117,52

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Cap Tècnic

C1/C2

18

10.117,52

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Encarregat/da

C1/C2

16

10.945,34

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Encarregat/da

C1

16

10.945,34

L

 

Concurs

Genèric

Completa

2

Supervisor/a

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

8

Supervisor/a

C2

14

8.129,52

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

  


 
  


 


 


 
TOTAL

125

 

 

LLOCS DE TREBALL DE POLICIA MUNICIPAL

 

Denominació del lloc de treball

Grup

Sou Base

CD

CE

Règim

Escala

Forma de Provisió

Tipus de lloc

Jornada

Efectius

Cap de la Policia Municipal

A1

1.120,15

27

43.947,40

F

Administració Especial

Article 26 de la Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya

Singular

Completa

1

Intendent

A1

1.120,15

27

37.746,38

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Inspector/a de Policia

A2

968,57

24

34.571,60

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Sostsinspector/a

C1

727,23

22

32.138,68

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Sergent/a

C1

727,23

20

25.475,10

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

10

Caporal

C2

727,23

18

21.385,70

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

22

Agent de policia

C2

727,23

14

16.895,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

181

Agent de policia en pràctiques

C2

727,23

14

16.895,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Agent de policia en pràctiques-alumne

C2

605,25

--

--

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

225

 

 

LLOCS DE TREBALL BASE

 

Denominació del lloc de treball

Grup

CD

CE

Règim

Escala

Forma de Provisió

Tipus de lloc

Jornada

Efectius

Inspector/a Tributari/ària

A1

24

14.534,38

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Lletrat/da de Defensa Judicial

A1

24

14.534,38

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a Superior Arquitecte (DO)

A1

24

14.534,38

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Enginyer (DO)

A1

24

14.534,38

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Pedagog/a

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Director Escola Mpal. de Música i Conservatori

A1/A2

22

10.547,18

F/L

Administració Especial

(*) Normativa aplicable

Genèric

Completa

1

Director Escola Illa

A1/A2

22

10.547,18

F/L

Administració Especial

(*) Normativa aplicable

Genèric

Completa

1

Secretari/ària Acadèmic/a

A1/A2

22

10.547,18

F/L

Administració Especial

(*) Normativa aplicable

Genèric

Completa

2

Cap d'Estudis

A1/A2

22

10.547,18

F/L

Administració Especial

(*) Normativa aplicable

Genèric

Completa

2

Cap de Departament

A1/A2

22

10.547,18

F/L

Administració Especial

(*) Normativa aplicable

Genèric

Completa

9

Coordinador/a d'Activitats

A1/A2

22

10.547,18

F/L

Administració Especial

(*) Normativa aplicable

Genèric

Completa

0

Professor/a

A1

22

10.547,18

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Professor/a

A1

22

10.547,18

L

 

Concurs

Genèric

Completa/Parcial

39

Tècnic/a Administració General

A1

22

11.246,48

F

Administració General

Concurs

Genèric

Completa

7

Tècnic/a Superior Arquitecte

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

8

Tècnic/a Superior Assessoria Lingüística

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Superior en Dret

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a Superior en Dret, espec.Dret Local

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a Superior en Dret, espec.Dret Urbanístic

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior en Dret, espec.Funció Pública i Rel.lab.

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior en Economia

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Tècnic/a Superior en Educació

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Superior Enginyer

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Enginyer, esp. Agronomia

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Superior Gestió

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

8

Tècnic/a Superior Gestió

A1

22

11.246,48

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Medi Ambient

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Medicina-Promoció Salut

A1

22

11.246,48

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Periodisme

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a Superior Protecció Civil

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Superior Psicòleg

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Psicòleg-EAIA

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Superior Psicòleg-Promoció Salut

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Química-Protecció Salut

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Salut Pública-Promoció Salut

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Superior Salut Pública-Promoció Salut

A1

22

11.246,48

L

 

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Superior Salut Pública-Protecció Salut

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Superior Salut Pública-Protecció Salut

A1

22

11.246,48

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Superior Sostenibilitat

A1

22

11.246,48

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Professor/a

A2

22

10.547,18

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Professor/a

A2

22

10.547,18

L

 

Concurs

Genèric

Completa/Parcial

7

Tècnic/a de Prevenció

A2

22

13.617,24

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Mitjà/na Arquitecte (DO)

A2

22

13.502,58

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

6

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer (DO)

A2

22

13.502,58

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Educador/a Social

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

28

Mediador/a Comunitari

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Tècnic/a Mitjà/na Acollida

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Arquitecte

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

9

Tècnic/a Mitjà/na Assessorament i Intermediació de l'Habitatge

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Mitjà/na Atenció a Persones amb Discapacitat

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Comunicació

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Cultura

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Economia

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a Mitjà/na Educació

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

5

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer, esp. Agronomia

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer, esp. Electricitat

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer, esp. Llicències Activitats

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer, esp. Obres Públiques

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Enginyer Industrial

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Especialista

A2

18

9.588,32

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Esp. Activitats i Instal·lacions esportives

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

5

Tècnic/a Mitjà/na Esp. Sistemes d'informació comptable i administració electrònica

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Gestió

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

13

Tècnic/a Mitjà/na Gestió Documental

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Gestió Tributària

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Immigració i Igualtat

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Intervenció i Dinamització Comunitària

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Tècnic/a Mitjà/na Medi Ambient

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Tècnic/a Mitjà/na Mediador/a Cultural del col·lectiu Magrebí

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Ordenació Comercial

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Polítiques Migratòries

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Promoció Econòmica

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Mitjà/na Promoció Salut

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Recursos Humans

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Salut Pública

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Mitjà/na Tecno. Informació i Comunicació

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Mitjà/na Topògraf

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Treballador/a Social

A2

18

9.588,32

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

37

Secretari/ària Tècnic/a

C1

18

11.098,78

F

Adm. General/Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Professor/a

C1

18

10.547,18

L

 

Concurs

Genèric

Parcial

1

Educador/a Social (Habilitat)

C1

18

9.588,32

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Inspector/a Auxiliar Tributari/ària

C1

18

11.098,78

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic Auxiliar Animació i Integració Sociocultural

C1

18

9.079,14

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Auxiliar Arts Gràfiques

C1

18

9.079,14

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a Auxiliar Gestió

C1

18

9.079,14

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

67

Tècnic/a Auxiliar Gestió

C1

18

9.079,14

L

 

Concurs

Genèric

Completa

2

Tècnic/a Auxiliar Topografia

C1

18

9.079,14

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a de Convivència

C1

18

9.079,14

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Administratiu/va

C1

15

8.459,64

F

Administració General

Concurs

Genèric

Completa

19

Delineant/a

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

17

Informador/a-Tramitador/a

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

32

Inspector/a

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Laborant/a de laboratori

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Monitor/a

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa/Parcial

2

Monitor/a de Salut Pública

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa/Parcial

1

Oficial Primera Jardiner

C1

15

8.459,64

L

 

Concurs

Genèric

Completa

0

Oficial Primera Manteniment

C1

15

8.459,64

L

 

Concurs

Genèric

Completa

0

Oficial Primera Mercats

C1

15

8.459,64

L

 

Concurs

Genèric

Completa

0

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

31

Tècnic/a Auxiliar Consum

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Tècnic/a de Protocol

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a de Teatre

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Tècnic/a de Territori

C1

15

8.459,64

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

5

Secretari/ària de Direcció hab.nacional/síndic/assessoria/OA

C1

18

9.079,14

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

2

Secretari/ària de Direcció hab.nacional/síndic/assessoria/OA

C1

15

8.459,64

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Secretari/ària de Direcció regidor/director àrea

C1

18

9.079,14

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Secretari/ària de Direcció regidor/director àrea

C1

15

8.459,64

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Secretari/ària de Direcció tinent alcade dif.secretaries

C1

18

9.079,14

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Secretari/ària de Direcció tinent alcade dif.secretaries

C1

15

8.459,64

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Secretari/ària de Direcció alcalde/tinent alcalde secretaria única

C1

18

9.079,14

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Secretari/ària de Direcció alcalde/tinent alcalde secretaria única

C1

15

8.459,64

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

1

Administratiu/va de Base

C1

12

5.342,68

F

Administració General

Concurs

Genèric

Completa

1

Tècnic/a Auxiliar de Teatre

C2

15

8.459,64

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

8.129,52

F

Administració General

Concurs

Genèric

Completa

177

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

8.129,52

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Auxiliar de Laboratori

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Auxiliar de Topografia

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Auxiliar Pràctic/a

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Auxiliar de Salut Pública

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

2

Informador/a

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

4

Mediador/a Cultural del col·lectiu Subsaharià

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Secretari/ària de Direcció hab.nacional/síndic/assessoria/OA

C2

14

8.129,52

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

3

Secretari/ària de Direcció regidor/director àrea

C2

14

8.129,52

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

10

Secretari/ària de Direcció tinent alcade dif.secretaries

C2

14

8.129,52

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

0

Secretari/ària de Direcció alcalde/tinent alcalde secretaria única

C2

14

8.129,52

F

Adm. General/Especial

Lliure designació

Singular

Completa

6

Tècnic/a Auxiliar Reprografia

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Treballador/a Familiar

C2

14

8.129,52

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

6

Oficial Fuster

C2

14

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

0

Oficial Jardiner

C2

14

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Oficial/a d'Oficis

C2

14

7.458,36

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

10

Oficial/a d'Oficis

C2

14

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

3

Oficial/a d'Oficis Reprografia

C2

14

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Oficial Paleta

C2

14

7.458,36

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Oficial Paleta

C2

14

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

0

Recepcionista

C2

14

7.458,36

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Xofer/a

C2

14

7.458,36

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Xofer/a

C2

14

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

2

Xofer/a Grua

C2

14

7.458,36

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Auxiliar de Base

C2

12

6.813,52

F

Administració General

Concurs

Genèric

Completa

1

Adjunt/a Encarregat/da

AP

11

8.213,10

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

0

Adjunt/a Encarregat/da

AP

11

8.213,10

L

 

Concurs

Genèric

Completa

2

Operari/ària Especialitzat/da

AP

11

8.213,10

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

17

Operari/ària Especialitzat/da

AP

11

8.213,10

L

 

Concurs

Genèric

Completa

13

Operari/ària Grua

AP

11

7.458,36

L

 

Concurs

Genèric

Completa

5

Subaltern/a

AP

11

8.213,10

F

Administració General

Concurs

Genèric

Completa/Parcial

172

Operari/ària

AP

10

7.923,58

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

3

Operari/ària

AP

10

7.923,58

L

 

Concurs

Genèric

Completa

1

Operari/ària Peó

AP

10

7.396,76

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

Operari/ària Neteja

AP

10

7.288,96

F

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

17

Operari/ària Neteja

AP

10

7.288,96

L

Administració Especial

Concurs

Genèric

Completa

1

  


 
  


 


 


 
TOTAL

934

 

 

LLOCS DE PERSONAL EVENTUAL

 

Denominació del lloc de treball

Jornada

Efectius

Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern

100%

0

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Acció Social i Cultura

100%

1

Assessor/a de Presidència-Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

100%

1

Assessor/a de Presidència-Promoció de la Ciutat

100%

1

Assessor/a de Presidència-Participació

100%

0

Assessor/a de Presidència-Àrea de Territori i Sostenibilitat

100%

1

Assessor/a de Presidència-Espai Públic

100%

0

Assessor/a de Grup Mpal. CiU

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. CpSBD-CAV-PA

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. C's

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. ERC-AM

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. GUANYEM

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. PP

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. PSC-CP

50%

1

Assessor/a de Grup Mpal. UPCS-E

50%

1

 

TOTAL

12

 

TOTAL EFECTIUS: 1338

 

 

ANNEX III

 

Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA)

 

Plantilla anual de personal

Any 2017

 

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

 

Denominació de la plaça

Grup

Places

Vacants

Amortitz.

Tècnic/a superior/difusor/conservador

A1

6

 

 

Tècnic/a superior arxius

A1

6

 

 

Tècnic/a superior en dret

A1

1

 

 

Tècnic/a mitjana

A2

2

 

 

Tècnic/a auxiliar

C2

3

 

 

Auxiliar d'arxiu

C2

1

 

 

Subaltern/a

AP

4

 

 

 

 

2. Personal eventual

 

Denominació de la plaça

Grup

Places

Vacants

Amortitz.

Gerent

A1

1

1

 

 

 

Relació de llocs de treball

Any 2017

 

Nom del lloc de treball

Grup

CD

Règim

Escala

Forma Prov.

Tipus de lloc

Jornada

Nivell català

Altres requisits

Efectius

GERENT

A1

26

E

AG/AE

LLD

Comandament

Completa

C

Article 18 dels estatuts de l'OAMA

0

DIRECTOR/A DE L'ARXIU HISTÒRIC I DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL

A1

26

L 
LLD

Comandament

Completa

C 
1

DIRECTOR/A DEL MUSEU D'ART DE SABADELL

A1

24

L 
LLD

Comandament

Completa

C 
1

TÈCNIC/A SUPERIOR-DIFUSOR/A-CONSERVADOR/A

A1

22

L 
C/C-O

Especialitzat

Completa

C 
5

TÈCNIC/A SUPERIOR D'ARXIUS

A1

22

L 
C/C-O

Especialitzat

Completa

C 
5

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

A1

22

L 
C/C-O

Base

Completa

C 
1

TÈCNIC/A MITJÀ/NA

A2

18

L 
C/C-O

Especialitzat

Completa

C 
2

TÈCNIC/A AUXILIAR

C2

14

L 
C/C-O

Base

Completa

C 
3

AUXILIAR D'ARXIU

C2

14

L 
C/C-O

Base

Completa

C 
1

SUBALTERN/A

AP

11

L 
C/C-O

Base

Completa/Parcial

B 
4

23      
* El complement específic dels diferents llocs de treball, seran aquells que aprovi per a la seva plantilla l'Ajuntament Ple de Sabadell

 

* Règim: E (Eventual) ; F (Funcionari) ; L (Laboral) - Forma de provisió: LLD (Lliure designació); C/C-O (Concurs/Concurs-oposició)

* L'exercici de les funcions atribuïdes al secretari, interventor i tresorer, les realitzen personal propi de l'Ajuntament de Sabadell

 

 

ANNEX IV

 

PLANTILLA DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

ANY 2017

 

PLANTILLA LABORAL

 

DENOMINACIÓ PLAÇA

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

NUMERO DE PLACES

PLACES VACANTS

OCUPADES PER INTERINS

DESOCUPADES

Gerent

A1

1

* 


 
Tècnic/a mitjà tributari

A2

1

1

Contracte de relleu fins 5/02/20 
Tècnic/a auxiliar tributari

C1

8

2 
2

Auxiliar tècnic/a tributari

C2

7

0 


 
Auxiliar administratiu/va- Informador/a

C2

13

6

4

2

Notificador/a

AP

9

9

9 
 

 

TOTAL: 39 places

 

*Les funcions corresponents a la plaça de gerent són exercides per funcionari municipal i les seves retribucions van a càrrec del pressupost de l'Ajuntament de Sabadell.

El personal de gestió tributària i multes és personal funcionari municipal adscrit a l'Agència Tributària i consten a la plantilla de l'Ajuntament de Sabadell. Les seves retribucions van a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PERSONAL LABORAL PERMANENT

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL 2017

 

LLOCS DE DIRECCIÓ

 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL

GRUP DE CLASSIF.

NIVELL CD

COMPLEMENT ESPECÍFIC

SISTEMA DE PROVISIÓ

JORNADA

TIPUS DE LLOC

NÚM. D'ACTIUS

Gerent

A1

*

*

*

*

Singular

*

 

 

LLOCS DE COMANDAMENT

 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL

GRUP DE CLASSIF.

NIVELL CD

COMPLEMENT ESPECÍFIC

SISTEMA DE PROVISIÓ

JORNADA

TIPUS DE LLOC

NÚM. D'ACTIUS

Cap de secció

A2/C1

22

19.617,64

Concurs

Complerta

Genèric

2

Cap de secció de comptabilitat i caixa

C2

18

19.617,64

Concurs

Jubilació parcial 75%

Genèric

1

Cap d'unitat

C1/C2

18

10.626,56

Concurs

Complerta

Genèric

5

 

 

LLOCS BASE

 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL

GRUP DE CLASSIF.

NIVELL CD

COMPLEMENT ESPECÍFIC

SISTEMA DE PROVISIÓ

JORNADA

TIPUS DE LLOC

NÚM. D'ACTIUS

Tècnic/a mitjà/na tributari

A2

18

9.588,32

Concurs

Complerta

Genèric

1

Agent Tributari-caixer

C1

15

9.079,14

Concurs

Complerta

Genèric

1

Agent Tributari

C1/C2

15/14

8.459,64

Concurs

Complerta

Genèric

6

Auxiliar Administratiu/va- Informador/a

C2

14

8.129,52

Concurs

Complerta

Genèric

13

Notificador/a

AP

10

2.204,30

Concurs

Complerta

Genèric

9

 

* Les funcions de la Gerència són exercides per personal funcionari de l'Ajuntament de Sabadell, amb les seves condicions retributives i de lloc de treball.

 

 

ANNEX V

 PLANTILLA DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

ANY 2017

 

PLANTILLA LABORAL

 

PLAÇA

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

NOMBRE DE PLACES

PLACES DESOCUPADES

Tècnic/a Superior Informàtic

A1

3 
Tècnic/a Mitjà Informàtic

A2

18

2

Tècnic/a Auxiliar Informàtic

C1

8

1

Auxiliar Administratiu/va

C2

1 
 

TOTAL: 30 places

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL

NOMBRE D'ACTIUS

OBSERVACIONS

Director/a

1 
Cap de Sistema i Tecnologia

1 
Cap de Consultoria i Projectes

1 
Cap d'Atenció i Manteniments

0

a cobrir per promoció interna

Cap d'Administració

1

 

Responsable noves tecnologies

0

 

Responsable servidors i bases de dades

1

 

Responsable xarxes i comunicacions

1

 

Responsable desenvolupament

1

 

Consultor

3

1 al 25% jornada per jubilació anticipada

Consultor junior

3

 

Analista

3

1 relleu per jubilació anticipada (100% jornada)

Atenció i suport

1

 

Analista/programador

4 
Tècnic sistemes

1 
Tècnic d'atenció i suport

2 
Tècnic manteniment i instal·lacions

1 
Programador

2 
Auxiliar d'administració

1