Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre nomenament de personal com a assessor d'àrea
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Reus
Per fer públic que per decret d'Alcaldia núm. 2016012038 de 14 de novembre de 2016 s'ha resolt el següent que, per extracte, es transcriu:

 

Primer.- Agrair al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ els serveis prestats com a Assessor de Grup Municipal.

 

Segon.- Cessar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ com a Assessor de Grup Municipal en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata als diferents grups polítics municipals.

 

Tercer.- Nomenar al Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, Assessor d'Àrea, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es en relació a determinades Àrees.

El nomenat tindrà la condició de personal eventual d'acord amb la legislació aplicable, i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l'Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas, cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l'observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l'expiració del mandat de l'autoritat que el va nomenar.

Al lloc de treball ocupat pel Sr. ENRIC BOSCH SANCHEZ, li correspon les retribucions equivalents a un lloc de treball A1, nivell 22, amb especial dedicació i un complement específic anual de 14.779,94eur.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 14 de novembre de 2016.

 

Reus, 15 de novembre de 2016

 

P. d. s. del secretari general

M. Rosa Ferré Amador

Adjunta a la secretaria general