Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre nomenament d'una delegada de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Reus
Per fer públic que per decret d'Alcaldia núm. 2016012034 de 14 de novembre de 2016 s'ha resolt el següent que, per extracte, es transcriu:

 

Primer.- Agrair a la Sra. Montserrat GRAU COMET els serveis prestats com a Assessora d'Àrea.

 

Segon.- Cessar a la Sra. Montserrat GRAU COMET com a Assessora d'Àrea en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/res delegats/es en relació a determinades Àrees.

 

Tercer.- Nomenar a la Sra. Montserrat GRAU COMET, Delegada de Serveis, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a l'Alcaldia en relació a determinats serveis.

La nomenada tindrà la condició de personal eventual d'acord amb la legislació aplicable, i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l'Alcaldia. Malgrat això, i en el seu cas, cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l'observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi el cessament o l'expiració del mandat de l'autoritat que la va nomenar.

Al lloc de treball ocupat per la Sra. Montserrat GRAU COMET, li correspon les retribucions equivalents a un lloc de treball A1, nivell 24 amb especial dedicació i un complement específic anual de 15.851,50eur.

Els efectes del nomenament seran a partir del dia 14 de novembre de 2016.

 

Reus, 15 de novembre de 2016

 

P. d. s. del secretari general


M. Rosa Ferré Amador

Adjunta a la secretaria general