Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de manteniment i conservació de les façanes de la planta de triatge propietat de la Mancomunitat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana


Per Resolució de Presidència de data 12 de setembre de 2016, s'ha resolt aprovar definitivament el projecte d'obres denominat "MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES FAÇANES DE LA PLANTA DE TRIATGE PROPIETAT DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA", redactat pel tècnic assessor de la Mancomunitat Sr. Antoni Novellas Folgaloras, núm. de col·legiat 18032, amb un pressupost d'execució per contracte de SETANTA-SET MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (77.327,64 eur), IVA inclòs, el què es publica als efectes de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa-administrativa de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci en l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat.

Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de la darrera publicació d'aquest anunci en els diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat.

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Malla, 14 de setembre de 2016

 

Lluís Verdaguer Vivet

President