Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 291/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona
Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 7 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549420

FAX: 935549520

E-MAIL: instancia20.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento Ordinario (Arrendamientos - 249.1.6) 291/2016

Sección: D2

Sobre: Juicio ordinario arrendamiento de bienes inmuebles

Parte demandante/ejecutante: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Procurador: Eulalia Rigol Trullols

Abogado: Magadalena Garcia Jane

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES C/ SANT OLEGUER Nº 15, 3º 2ª

Alberto Martínez Casado, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona,

 

Hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES C/ SANT OLEGUER Nº 15, 3º 2ª y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto; resolución cuya parte dispositiva dice como sigue: DECISIÓ: ESTIMO la demanda presentada per la procuradora Eulàlia Rigol i Trullols en representació de L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL) contra ELS IGNORATS OCUPANTS DE L'HABITATGE SITUAT AL CARRER SANT OLEGUER, NÚMERO 15, 3r 2ª DE BARCELONA i declaro la resolució del contracte d'arrendament signat amb data 2 d'octubre de 2009 per l'actora sobre l'immoble situat al carrer Sant Oleguer 15, 3r 2ª de Barcelona entre la part actora i JAVIER DORADO ALGUACIL. Igualment atorgo la possessió d'aquest immoble a la part actora procedint al llançament dels ignorats ocupants si no abandonen l'immoble de manera voluntària.- Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los que no és ferma i que contra ella es pot interposar recurs d'apel·lació en el termini de vint dies des de la seva notificació. Aquest recurs, si s'escau s'interposarà davant aquest Jutjat i serà resolt per l'Audiència Provincial de Barcelona. Per tal de recórrer, llevat que es disposi del benefici de justícia gratuïta caldrà consignar 50 eur al compte del Jutjat".

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

Barcelona, 14 de septiembre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia, firma ilegible