Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 14 de setembre de 2016, de notificació de l'obertura del termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha obert el termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal de fer efectius els tràmits d'audiència i vista esmentats, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que correspongui al seu territori (les adreces consten a l'annex), i consultar l'expedient d'acord amb el que disposa l'article 106.5 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

 

Contra l'obertura del termini dels tràmits d'audiència i vista que es detallen a l'annex, les persones interessades no poden interposar recurs per la via judicial. No obstant això, poden presentar-hi al·legacions.

 

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

 

Ricard Calvo Pla

Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 

 

Annex

Llista d'expedients afectats i persones interessades

 

Servei Territorial d'Atenció a la Infància de Lleida: C/ Sant Martí, nº 1; 25004 Lleida.

 

Núm. d'expedient: ET-11362-2016.

Infant o adolescent: AFS.

Data del tràmit d'audiència: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Angel Fumanal Jimenez.

 

Núm. d'expedient: EG-1402-2016.

Infant o adolescent: AHR.

Data del tràmit d'audiència: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Ester Rodriguez Perez.