Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre contractació d'un operari de serveis i manteniment dins del Pla d'ocupació de construcció de voreres
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Per decret de l'Alcaldia de data 14 de setembre de 2016 s'ha aprovat la contractació amb subjecció al règim laboral, mitjançant contracte de treball de duració determinada per obra o servei determinat d'interès social, que s'ha formalitzat dins del programa de "Pla Local d'Ocupació de Santa Maria de Palautordera 2016", del senyor Chahid Souait Tuhami, com a operari de serveis i manteniment "Pla d'Ocupació Construcció voreres", del dia 19 de setembre de 2016 al dia 18 de gener de 2017, amb una dedicació de 40 hores setmanals i amb un sou brut mensual de 1.342,92 euros.

Es fa públic en compliment del que disposa l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Santa Maria de Palautordera, 14 de setembre de 2016

 

Jordi Xena Ibàñez

Alcalde