Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de subvencions
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Moià


Transcorregut el termini d'exposició pública de l'Ordenança Municipal Reguladora de subvencions, aprovada inicialment en el Ple de la Corporació en data divuit de maig de dos mil setze, sense que s'hagin deduït reclamacions i al·legacions, aquesta ha esdevingut aprovada amb caràcter definitiu.

El text íntegre de l'ordenança reguladora ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de vuit de setembre de dos mil setze.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors del següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador del següent al de la notificació.

 

Moià, 14 de setembre de 2016

 

Dionís Guiteras i Rubio

Alcalde