Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d'habitatges buits de Cornellà de Llobregat i mesures contra l'ús anormal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Cornellà de Llobregat


Aprovada inicialment l'Ordenança Municipal Reguladora del Procediment sobre Verificació d'Habitatges Buits de Cornellà de Llobregat i de Mesures contra l'Ús Anòmal, mitjançant acord plenari adoptat el dia 21 de juliol de 2016; en conformitat amb el que disposa l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i demés legislació concordant, es sotmet a informació pública i audiència als interessats, a efectes que, dins del termini de TRENTA dies hàbils comptats a partir del següent a la seva publicació, presentin quantes reclamacions i suggeriments considerin oportunes.

Les reclamacions i/o suggeriments es podran presentar durant l'esmentat període en la Secretaria General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de dilluns a divendres i de 9 a 13.30 hores, on es podrà consultar l'expedient.

 

Cornellà de Llobregat, 14 de setembre de 2016

 

P. d. f. de l'alcalde

Carmen Alonso Higuera

Secretària general